Bokslutskommuniké januari–december 2020

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 19 MSEK (31)
 • Bruttomarginalen ökade till 86 % (64 %)
 • Rörelseresultatet minskade till -20 MSEK (-14)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,02)
 • Den 16 december 2020 beslutade Anotos styrelse att genomföra en riktad nyemission om högst 8 595 556 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillfördes Anoto cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades av Vaba Co. Ltd. Emissionen registrerades efter rapportperiodens utgång
 • Den 29 december 2020 beslutade Anotos styrelse att genomföra en riktad nyemission av
  9 000 000 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillfördes Anoto cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades av Rothesay Limited. Emissionen registrerades efter rapportperiodens utgång

Januari–december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 71 MSEK (112)
 • Bruttomarginalen uppgick till 54 % (54 %)
 • Nedskrivning av goodwill för Livescribe om -21 MSEK (-7)  
 • Rörelseresultatet uppgick till -103 MSEK (-51)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,76 SEK (-0,23)
 • I mars genomförde Anoto en riktad nyemission motsvarande 20 000 000 nya stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 21,4 MSEK
 • I september genomförde Anoto en riktad nyemission motsvarande 7 022 560 nya stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 8,9 MSEK
 • I december genomförde Anoto en riktad nyemission motsvarande högst 8 595 556 stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 7,7 MSEK
 • I december beslutade Anotos styrelse att genomföra en riktad nyemission av 9 000 000 stamaktier, varigenom Anoto tillfördes cirka 8,1 MSEK. Emissionenen registrerades efter rapportperiodens utgång
 • Mot bakgrund av den finansiella effekt som spridningen av coronaviruset har för Anoto, den osäkerhet som råder framgent samt koncernens resultat föreslår styrelsen att ingen vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2020
 • Händelser efter rapportperiodens utgång:
  • Den 20 januari 2021 beslutade Anotos styrelse, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 15 februari 2021, att genomföra en nyemission av 21 000 000 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie. Genom nyemissionen förväntas Anoto att tillföras 18,9 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades av Rothesay Limited
  • Vid extra bolagsstämma i Anoto den 15 februari 2021 beslutade stämman enhälligt att godkänna styrelsens beslut per den 20 januari 2021 att genomföra en nyemission av 21 000 000 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillfördes Anoto 18,9 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades av Rothesay Limited

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2021, kl. 23:45 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilagor