BTS genomför riktad nyemission om 21,2 MSEK som delbetalning för tidigare förvärv

Stockholm, Sverige, 2017-12-15 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS GROUP AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2017, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 240 681 B-aktier.

De nyemitterade aktierna kommer användas som delbetalning för de två tidigare förvärven av Coach in a Box Ltd (CiaB) och MTAC GmbH (MTAC). Aktierna fördelas så att 214 725 aktier tilldelas säljarna av CiaB och 25 956 aktier tilldelas säljarna av MTAC. För mer information om dessa båda förvärv hänvisas till pressmeddelanden från 23 oktober 2017 respektive 6 november 2017.

Anledningen till emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är ett förmånligt sätt att snabbt och till begränsad kostnad erhålla delfinansiering för de båda förvärven, och därmed främja BTS möjligheter att generera ytterligare värde till dess aktieägare.

De nyemitterade aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 21 december 2017.

Teckningskurs
Teckningskursen har fastställts genom en framräknad volymvägd genomsnittskurs per handelsdag för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 dagar före respektive förvärv, och motsvarar 88,00 SEK per aktie för CiaB och 90,50 SEK per aktie för MTAC.

Antalet aktier och utspädning
Efter emissionen kommer det totala antalet B-aktier i BTS uppgå till 18 033 251, jämfört med 17 792 570 B-aktier före emissionen. Antalet onoterade A-aktier är oförändrat 853 800.

Emissionen innebär en utspädningseffekt för existerande aktieägare med cirka 1,3 procent av kapitalet och 0,9 procent av rösterna i bolaget.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef

BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02

0708-78 80 19

  

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 500 medarbetare vid 35 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. BTS är övertygat om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter och under 30 års tid har företaget skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. BTS inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. ”It’s strategy made personal.”

BTS stödjer en rad olika kundbehov, däribland:

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. BTS största kunder hör till några av världens mest kända företag som till exempel Chevron, Citigroup , Coca-Cola , Microsoft , Salesforce, SAP AG , Tencent and Volvo Group.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 15.45 CET.