OP Gruppens årliga rapport för 2020 har publicerats

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Börsmeddelande
9.3.2021 kl. 10.30

OP Gruppens årliga rapport för 2020 har publicerats

OP Gruppen har publicerat sin årliga rapport för 2020 på adressen https://www.op-year2020.fi/sv. Rapporthelheten består av OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut, bolagsstyrningsrapport, risk- och kapitaltäckningsrapport, ersättningsrapport och ersättningspolicy för OP Gruppens organ, vilka kompletteras av årsrapporten OP Gruppens 2020 med temat Tillsammans genom alla tiden. I årsrapporten ingår den integrerade ansvarsrapporten (GRI Standards core). Den icke-finansiella rapporten ingår i OP Gruppens verksamhetsberättelse.

OP Företagsbanken Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut samt bolagsstyrningsrapport för 2020 har också publicerats.

Alla rapporter finns bifogade i pdf-format, och utöver på sidorna för den årliga rapporten kan de fås på adressen op.fi > OP Gruppen > Medier > Rapporter.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Tuuli Kousa
Direktör för kommunikation och företagsansvar

Ytterligare information:
OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och över 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP Gruppens upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt OP:s övriga medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP Gruppen.
www.op.fi