Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics förbereder kliniskt utvecklingsprogram för sevuparin vid sepsis / septisk chock

STOCKHOLM, SVERIGE 10 mars 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics förbereder ett kliniskt utvecklingsprogram för sin läkemedelskandidat sevuparin i patienter med sepsis / septisk chock, och potentiellt även andra allvarliga inflammatoriska tillstånd som uppstår i samband med större trauman, kirurgiska ingrepp, autoimmunitet och virusinfektioner. Modus Therapeutics räknar med att starta den första kliniska prövningen i denna nya indikation runt årsskiftet 2021/22. Sevuparin har redan visat en gynnsam säkerhetsprofil i kliniska prövningar vid andra sjukdomsindikationer.

Patienter som drabbas av sepsis riskerar att utveckla septisk chock och multiorgansvikt. Septisk chock är en av de vanligaste dödsorsakerna på intensivvårdsavdelningar med en mortalitet som vanligtvis överstiger 30 procent. Det finns för närvarande ingen specifik farmaceutisk behandling tillgänglig för behandling av sepsis. Detta gör tillståndet till ett av de mest kostsamma att behandla inom sjukhusvården. År 2019 uppskattades USA:s vårdkostnader för patienter med sepsis till 23 miljarder USD. Sepsis/septisk chock utlöses av en infektion och orsakar samma form av svår okontrollerad inflammation som kan uppkomma vid bland annat omfattande kirurgiska ingrepp, trauma, brännskador och autoimmunitet.   

Modus Therapeutics läkemedelskandidat, sevuparin, har dokumenterats i en rad prekliniska och kliniska studier och täcks av patentskydd fram till minst 2032. Ny preklinisk forskning, genomförd i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet, har visat att sevuparin avsevärt mildrar effekterna av systemisk inflammation.

”De solida prekliniska data som nyligen genererats för Modus Therapeutics läkemedelskandidat sevuparin i sepsis / septisk chock öppnar helt nya och kommersiellt attraktiva möjligheter för vårt portföljbolag. Vi är glada över denna möjlighet att fokusera den fortsatta kliniska utvecklingen av sevuparin mot dessa potentiellt dödliga tillstånd, där behovet av specifika och effektiva läkemedelsbehandlingar är mycket stort”, kommenterar Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

Sevuparin är en polysackaridbaserad läkemedelskandidat med en multimodal verkningsmekanism som har anti-inflammatoriska, anti-adhesiva och anti-aggregerande effekter. Den verkar genom att interagera med de skadliga ämnen som genereras av vita blodkroppar i samband med systemisk inflammation. Därigenom finns potential att bryta den molekylära händelsekedja som annars leder till kärlskada och plasmaläckage hos patienter med sepsis / septisk chock och andra systemiska inflammatoriska tillstånd. Data från prekliniska djurmodeller och in vitro-försök med humana celler har visat att sevuparin kan skydda blodkärlen och motverka plasmaläckaget vid systemisk inflammation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Bilaga