Savaria (Sweden) äger 95,4 procent av aktierna i Handicare efter fullföljandet av Erbjudandet

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM HAR PUBLICERATS PÅ SAVARIA (SWEDEN):S HEMSIDA (WWW.NORDIC-OFFER.COM).

STOCKHOLM, Sweden, March 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 27 januari 2021 offentliggjorde Savaria (Sweden) AB1 (“Savaria (Sweden)”), ett bolag helägt av Savaria Corporation2 (“Savaria”), ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Handicare Group AB (“Handicare”) att överlåta samtliga sina aktier i Handicare till Savaria (Sweden) för ett slutligt vederlag om 50 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”).

I slutet av den initiala acceptperioden den 4 mars 2021 offentliggjorde Savaria (Sweden) att Erbjudandet hade blivit accepterat av aktieägare som representerar 56 118 445 aktier i Handicare, vilket motsvarar 95,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Handicare. Eftersom aktieägare som representerar mer än 90 procent av aktierna i Handicare hade accepterat Erbjudandet, hade samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet uppfyllts. Följaktligen förklarades Erbjudandet ovillkorat i alla avseenden och Savaria (Sweden) meddelade att det skulle fullfölja förvärvet av de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Vidare offentliggjorde Savaria (Sweden) att det hade påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Handicare och att acceptperioden förlängdes fram till och med den 18 mars 2021 klockan 17.00 (CET). Handicares styrelse har sedan dess meddelat att den har beslutat att ansöka om avnotering av Handicares aktier från Nasdaq Stockholm och att den sista dagen för handel med Handicares aktier kommer att vara den 26 mars 2021.

Erbjudandet är nu avslutat. I slutet av den förlängda acceptperioden den 18 mars 2021 har Erbjudandet blivit accepterat av aktieägare som representerar ytterligare 101 064 aktier i Handicare, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Handicare. Detta innebär att Savaria (Sweden) nu totalt äger 56 219 509 aktier i Handicare, motsvarande cirka 95,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Handicare. Redovisning av likvid avseende de aktier som har lämnats in i Erbjudandet under förlängningen av acceptperioden förväntas påbörjas omkring den 25 mars 2021.

I enlighet med skyldigheten som följer av Nasdaq Stockholms takeover-regler om att verka för en skälig behandling av deltagare i långsiktiga incitamentsprogram, har Savaria (Sweden) erbjudit deltagarna i Handicares långsiktiga incitamentsprogram 2019 att sälja sina teckningsoptioner av serie LTIP 2019 till Savaria (Sweden) till ett pris per teckningsoption om 5,02 kronor, som beräknats med användande av det så kallade see-through-value.

Information om Erbjudandet

Erbjudandehandlingen på svenska och engelska samt annan information om Erbjudandet finns tillgänglig på Savaria (Sweden):s webbplats (www.nordic-offer.com).

Marcel Bourassa
Koncernchef och
verkställande direktör
Savaria Corporation
mbourassa@savaria.com
Stephen Reitknecht
CFO
Savaria Corporation
+1(800) 661-5112
sreitknecht@savaria.com
Nicolas Rimbert
Vice verkställande direktör, Företagsutveckling
Savaria Corporation
+1 (450) 254-0115
nrimbert@savaria.com

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Savaria (Sweden) lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och de svenska Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14:00 (CET) den 19 mars 2021.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater och Columbiadistriktet).

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Savaria (Sweden):s kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Savaria (Sweden) har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

__________________________________________
1 Ett nybildat bolag under namnändring från Goldcup 26098 AB.
2 Ett bolag inkorporerat i Alberta, Kanada, med kanadensiskt organisationsnummer 1161491460, med säte på 4350 Highway 13, Laval, Québec H7R 6E9 Kanada och noterat på Toronto Stock Exchange (TSX:SIS).