AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction

Årsstämma i AB Traction (publ)
Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sam­mankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro, genom att aktieä­gare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 april 2021 så snart utfallet av post­röstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.

Bolagets vd kommer att kommentera bolagets ställning och resultat samt aktuella frågor i den rapport för första kvartalet som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, traction.se, senast den 26 april 2021.

Förutsättningar för deltagande
För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 april 2021, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 23 april 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströs­ten är Traction tillhanda senast den 23 april 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren före den 16 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.traction.se. Poströst­ningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Traction tillhanda senast fredagen den 23 april 2021. Formuläret ska skickas med post till ”AB Tractions årstämma 2021”, Box 3314 103 61 Stockholm eller via e-post till info@traction.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk per­son ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. post­rösten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. 

Aktieägare kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstnings­stämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. 

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Johan Nilsson Wall, AB Traction på telefon 076 103 56 01.

Dagordning

1.     Öppnande av årsstämman
2.     Val av ordförande vid årsstämman
3.     Val av person att justera protokollet
4.     Godkännande av dagordning
5.     Upprättande och godkännande av röstlängd
6.     Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern­redovisning och koncern­revisionsberättelse
8.     Beslut om
                  8.1   Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern­resultaträkning och koncern­balansräkning
                  8.2   Beslut om disposition av bolagets vinst
8.3   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9.     Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter samt revisor
10.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Huvudägarens förslag till styrelseledamöter: 

11.1                         Bengt Stillström (omval)

11.2                         Petter Stillström (omval)

11.3                         Henrik Lange (omval)

11.4                         Jonas Olavi (omval)

12.   Val av styrelsens ordförande
Huvudägarens förslag till styrelseordförande: Bengt Stillström (omval)

  1. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
  2. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Huvudägarens förslag: Mazars SET Revision, som har utsett Anders Bergman som huvudansvarig revisor (omval)

  1. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 
  2. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
  3. Bemyndigande till styrelsen att besluta om

17.1 återköp av egna aktier; och
17.2 överlåtelse av egna aktier

Förslag under punkt 3

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås David Stillström eller, vid förhinder för honom, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Förslag under punkt 4

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av AB Traction, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av juste­ringspersonen. 

Förslag under punkt 8.2

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås onsdagen den 28 april 2021. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsän­das från Euroclear måndagen den 3 maj 2021. 

Förslag under punkterna 2, 9, 10, 11, 12, 13 och 14

Efter beslut på stämman 2014 så har bolaget ingen valberedning; huvudägaren har ansvaret för att lämna förslag i valärenden och har underrättat styrelsen om följande förslag:

·Punkt 2 - att Bengt Stillström eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, ska utses till ordförande vid årsstämman;
 
·Punkt 9 –
                   9.1   att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode om 120 000 kronor till de externa styrelseledamöterna (dvs enligt förslaget Henrik Lange och Jonas Olavi); till styrelsens ordförande utgår inget arvode; samt
                   9.2   att revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
·Punkt 10 – att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter;
·Punkt 11 – att omval äger rum av styrelseledamöterna Henrik Lange, Jonas Olavi, Bengt Stillström samt Petter Stillström
En närmare presentation av styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida traction.se  

  • Punkt 12 – att Bengt Stillström föreslås vara styrelseordförande;
  • Punkt 13 – att en revisor utan suppleant ska utses;
  • Punkt 14 – att omval föreslås äga rum av Mazars SET revisionsbyrå.

Förslag under punkt 15

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Förslag under punkt 16 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagsordningen. En ny paragraf föreslås införas i bolagsord­ningen som tillåter styrelsen att i förhållande till stämma samla in fullmakter i enlighet med den ordning som före­skrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen. Vidare föreslås ett tydliggörande av bolagets verksamhet - att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet i syfte att skapa värdetillväxt för aktieägarna – samt ett antal redaktionella ändringar för att modernisera språkbruket samt spegla de ändringar i lag som införts sedan nuvarande bolagsordning antogs. Samtliga föreslagna ändringar framgår tydligt av den uppdaterade bolagsordning som finns på bolagets hemsida bland styrelsens fullständiga förslag. 

Förslag under punkt 17

Punkt 17.1 – Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala anta­let aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläg­gas kontant.

Punkt 17.2 – Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläg­gas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget

__________________

Majoritetsregler

Årsstämmans beslut under punkt 16 på dagordningen är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar

I bolaget finns 16 000 000 aktier, varav 1 800 000 aktier av serie A och 14 200 000 aktier av serie B motsva­rande sammanlagt 32 200 000 röster. Bolaget innehar 1 210 153 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stäm­man.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens och revisorernas yttranden, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 15 och 16 och huvudägarens motiverade yttrande kommer att hållas tillgäng­liga på bolagets huvudkontor, Birger Jarlsgatan 33, 103 66 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.traction.se senast från den 5 april 2021 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress. Handling­arna kommer att framläggas på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor. 

Upplysningar på årsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 16 april 2021 till AB Traction, Box 3314, 103 66 eller e-post: post@traction.se . Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgäng­liga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 20 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 

Tractions webbaserade årsredovisning på svenska offentliggjordes den 17 mars 2021. 

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.traction.se , och kan även begäras under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm eller per telefon 076 103 56 01.

Stockholm i mars 2021

AB Traction

(publ)

Styrelsen

__________________

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att använ­das framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoproto­koll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679. För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rät­tigheter, se dokumentet ”Integritetspolicy för Traction”, Tractions hemsida  www.traction.se under rubriken "Års­stämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning" och rubriken "Kommande årsstämma").

Informationen är sådan som AB Traction (publ), org nr 556029-8654, ska offentliggöra enligt lagen om värde­pap­persmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent­liggö­rande den 19 mars 2021.

Bilaga