Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den tredje konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 till 0,27 SEK

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm, onsdagen den 24 mars 2021

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) gav ut konvertibler under andra och tredje kvartalet 2020. Enligt konverteringsvillkoren ska konverteringskursen uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i bolagets aktie under perioden från den 11 mars till och med den 24 mars 2021, dock lägst 0,26 SEK och högst 0,40 SEK. Eftersom den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under mätperioden uppgick till cirka 0,38 SEK har konverteringskursen fastställts till 0,27 SEK.

Villkor för konvertibler i sammandrag:

Konverteringsperiod
Konverteringen av konvertibler pågår under perioden 25 mars till 31 mars 2021.

Konverteringskurs
Innehavare av konvertibler äger rätt att för varje ägd konvertibel konvertera en (1) konvertibel till 1,87 aktier.

Upplupen ränta för perioden
Konvertiblernas ränta uppgår till 10 procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier. Räntan beräknas genom att beräkna räntan för perioden i form av konvertibler, med avrundning nedåt till närmaste heltal, för att sedan beräkna antalet aktier den upplupna räntan i form av konvertibler berättigar till, med avrundning nedåt till närmaste heltal.

Nedan framgår konvertibelförfarande.

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå)
Konvertering av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
Samtliga innehavare av förvaltaregistrerade konvertibler (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) kommer också att få hemsänt VD-brev som en påminnelse.

Direktregistrerade konvertibler (VP-konto)
Konvertering av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortus.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB’s hemsida www.mangold.se.

Samtliga innehavare av direktregistrerade konvertibler kommer också att få hemsänt VD-brev med anvisningar (porto betalt) för konverteringsförfarande.

Registrering av emissionen
Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av april 2021. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning sådan avstämningsdag som inträffar närmast efter konverteringen.

Återbetalning av ej utnyttjade konvertibler
Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 0,50 SEK per konvertibel, jämte upplupen periodränta om 10 procent. Sådan återbetalning kommer i förekommande fall att ske per 7 januari 2022.

Fullständiga konvertibelvillkor
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.cortus.se

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga