NGS Group AB: Offentliggör årsredovisning för 2020

Härmed offentliggör NGS Group AB (publ) sin årsredovisning för 2020.

Årsredovisningen finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.ngsgroup.se.

För att erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget via e-post på info@ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Klas Wilborg, CFO för NGS Group på telefon 08-505 808 33 eller mailadress klas.wilborg@ngsgroup.se.

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 10.30.

Bilaga