SERSTECH AB: Kallelse till årsstämma i Serstech AB (publ)

Aktieägarna i Serstech AB (publ), 556713-9893, kallas till årsstämma fredagen den 30 april 2021 klockan 13:00 i Bolagets lokaler på Åldermansgatan 13 i Lund.

Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin
Med anledning av COVID-19-pandemin har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 med hänsyn till aktuella rekommendationer:

 • Munskydd och handsprit kommer tillhandahållas.
 • Mot bakgrund av pågående pandemi är bolagets målsättning att så få aktieägare som möjligt ska vara fysiskt närvarande vid årsstämman. Aktieägare som vill delta vid årsstämman uppmanas att göra det genom att lämna fullmakt.
 • Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för Bolagets hälsa samt för att begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 april 2021, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 26 april 2021 skriftligen till Serstech AB (publ), Att: Thomas Pileby, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, per telefon 0702 072 643 eller via e-post tp@serstech.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 22 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 26 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.serstech.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till
71 243 673 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut
  a. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  b. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  c. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 9. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 12. Beslut om utgivande av teckningsoptioner.
 13. Stämman avslutas.


Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 9)
Valberedningen, som består av Emanuel Eriksson och Peter Höjerback, föreslår att styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och med vardera 120 000 kronor till styrelseledamöter vilka inte är anställda i bolaget.

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Thomas Pileby, Sverker Göranson och Arve Nilsson. Vidare föreslås nyval av Märta Lewander Xu. Christer Fåhraeus har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås omval av Thomas Pileby. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Pricewaterhouse Coopers AB, med Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Christer Fåhreus har avböjt omval med motiveringen att han vill minska antalet styrelser i vilka han personligen deltar och lämnar därav flera styrelseposter under våren. Christer Fåhreus garanterar samtidigt genom bolaget Fårö Capital AB 10 MSEK inklusive teckningsåtagande.

Märta Lewander Xu
Märta har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds tekniska högskola där hon har även doktorerat i atomfysik. Märta har mångårig erfarenhet från att driva bolag i noterade miljöer samt har erfarenhet av styrelsearbete från bolag vars aktier är upptagna till handel. Märta är VD för First North Growth Market-noterade Gasporox AB och styrelseordförande i First North Growth Market-noterade GPX Medical AB.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission den 29 mars 2021 enligt nedanstående villkor. 

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 414 396,35 kronor genom nyemission av högst 12 572 412 aktier till en teckningskurs på 1,95 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 516 203,40 kronor. 

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 

 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.  
 2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 5 maj 2021. Även annan kan teckna i emissionen.  
 3. Teckningskurs på 1,95 kronor per aktie. 
 4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.  
 5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.   
    
  I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till de teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
    
  I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till de nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

  I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.  
    
 2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras         för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  

Beslut om utgivande av teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 1.300.000 teckningsoptioner 2021/2024.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag Serstech Förvaltning AB, för vidareöverlåtelse till anställda i Serstech enligt nedan.

Teckningsoptionerna ska i första hand erbjudas i samband med nyanställningar i koncernen. Sådan överlåtelse ska i Sverige ske mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt Black & Scholes modell, och vid eventuell överlåtelse i utlandet i enlighet med sedvanliga villkor för optionserbjudanden till mottagare i respektive land.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2021. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 – 10 juli 2024 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som skall fastställas till 160% av den genomsnittliga betalkursen för aktier i Serstech AB på NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET under tiden från och med den 7 juni 2021 till och med den 18 juni 2021. Den sålunda framräknade teckningskursen skall avrundas till närmaste helt öre, varvid 0,5 öre skall avrundas nedåt.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 1.300.000, vilket motsvarar cirka 1,45 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. Styrelsens förslag bedöms inte ge upphov till ytterligare utspädningseffekter i resultatet per aktie. Det finns idag 3.200.000 teckningsoptioner som löper fram till 1-10 juni 2022, utspädningseffekten ovan förutsätter att även dessa utnyttjas fullt.

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget bedömer att det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att nyanställda i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett incitamentsprogram.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga beslutsförslaget.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag, innefattande även godkännande av Serstech Förvaltning AB:s vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernen enligt ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

---------------------------

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Åldermansgatan 13 i Lund och på bolagets hemsida www.serstech.com från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Serstech AB, Åldermansgatan 13, 227 64, Lund eller per e-post till tp@serstech.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Serstech AB, Åldermansgatan 13, 227 64, Lund och på www.serstech.com, senast den 7 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i mars 2021
Serstech AB (publ)
STYRELSEN


För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars, 2021 kl. 18.16

Certified Adviser till Serstech AB är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), tel: +46 11 323 07 32, e-post: ca@skmg.se.

Om Serstech
Serstech utvecklar och säljer högteknologiska lösningar för att snabbt, effektiv och säkert kunna identifiera farliga kemikalier. Kunderna är främst polis, tull och räddningstjänst och produkterna används för att identifiera narkotika, sprängämnen och industrikemikalier. Serstech säljer genom 90 partners som är spridda över hela världen. Bolagets huvudkontor ligger i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är noterat på Nasdaq First North Growth Market och mer information om bolaget hittar ni på bolagets hemsida: www.serstech.com.

Bilaga