Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021


Ålandsbanken Abp
Kommuniké från årsstämma
30.3.2021 kl. 12.45

Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021


Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt bokslutet och koncernbokslutet för år 2020 samt beviljat de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning

Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2020 - 31.12.2020 utbetalas 1 euro per aktie vilket uppgår till totalt 15 602 303,00 euro. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är torsdagen den 1 april 2021 och utbetalningsdagen är måndagen den 12 april 2021.

Ersättningsrapport

Bolagsstämman har behandlat ersättningsrapporten och bifallit densamma.

Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sex.

Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf. På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen. 

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 35 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 30 000 euro.

Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 28 000 euro.

Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevistat styrelse- och kommittémöte.

För styrelsemöten erläggs till ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt till kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro.

Val av revisorer och arvoden för revisorer

Till ordinarie revisor återvaldes CGR-revisor Marcus Tötterman och CGR-revisor Fredrik Westerholm. Därtill valdes CGR-revisor Henry Maarala till ordinarie revisor.

Till revisorssuppleant återvaldes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab.

Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier

Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av Ålandsbankens B-aktier enligt följande:

Antalet B-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 1 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 16,4 procent av samtliga B-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) ifall det finns vägande skäl. Aktierna kan förvärvas med fritt eget kapital till det pris som fastställs i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy på dagen för förvärvet. Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. 

Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är i kraft tills dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas dock längst till 30 september 2022.

Styrelsen