Styrelseledamöterna i Cortus Energy AB avser att konvertera konvertibler motsvarande cirka 6,9 MSEK

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm, tisdagen den 30 mars 2021

Samtliga styrelseledamöter i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) avser att, privat och genom bolag, konvertera konvertibler av serie KV1 motsvarandes ett nominellt belopp om sammanlagt cirka 6,9 MSEK, under konverteringsperiod Q1 2021. Konverteringsperiod Q1 2021 påbörjades den 25 mars 2021 och pågår till och med den 31 mars 2021.

Villkor för konvertibler i sammandrag:

Konverteringsperiod
Konverteringen av konvertibler pågår under perioden 25 mars till och med 31 mars 2021.

Konverteringskurs
Innehavare av konvertibler äger rätt att konvertera konvertibler till aktier i Bolaget till en kurs om 0,27 SEK per aktie.

Upplupen ränta för perioden
Konvertiblernas ränta uppgår till 10 procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier. Räntan beräknas genom att beräkna räntan för perioden i form av konvertibler, med avrundning nedåt till närmaste heltal, för att sedan beräkna antalet aktier den upplupna räntan i form av konvertibler berättigar till, med avrundning nedåt till närmaste heltal.

Nedan framgår konvertibelförfarande.

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå)
Konvertering av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
Samtliga innehavare av förvaltaregistrerade konvertibler (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) kommer också att få hemsänt VD-brev som en påminnelse.

Direktregistrerade konvertibler (VP-konto)
Konvertering av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortus.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB’s hemsida www.mangold.se.

Samtliga innehavare av direktregistrerade konvertibler kommer också att få hemsänt VD-brev med anvisningar (porto betalt) för konverteringsförfarande.

Registrering av emissionen
Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av april 2021. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning sådan avstämningsdag som inträffar närmast efter konverteringen.

Återbetalning av ej utnyttjade konvertibler
Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 0,50 SEK per konvertibel, jämte upplupen periodränta om 10 procent. Sådan återbetalning kommer i förekommande fall att ske per 7 januari 2022.

Fullständiga konvertibelvillkor
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.cortus.se

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga