Årsstämma i Lundin Energy AB den 30 mars 2021

Årsstämma i Lundin Energy AB (Lundin Energy eller bolaget) hölls idag, tisdagen den 30 mars 2021, online.

Med anledning av den globala COVID-19-pandemin beslutade styrelsen att hålla årsstämman online, kombinerat med möjligheten att poströsta på förhand, i enlighet med lagen (SFS 2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020 fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att en utdelning om 1,80 USD per aktie ska utgå för räkenskapsåret 2020, att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar. Före varje utbetalningstillfälle, kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,45 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

I tabellen nedan redovisas viktiga datum för utdelningen.

Datum för valutaomvandlingFörsta handelsdag utan rätt till utdelningAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
26 mars 202131 mars 20211 april 20218 april 2021
28 juni 20211 juli 20212 juli 20217 juli 2021
28 september 20211 oktober 20214 oktober 20217 oktober 2021
29 december 20214 januari 20225 januari 202211 januari 2022

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: (i) årligt arvode om 62 000 USD till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden), (ii) årligt arvode om 130 000 USD till styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 14 700 USD till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden) och (iv) årligt arvode om 20 300 USD till kommittéordföranden, där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej ska överstiga 193 200 USD.

Till styrelseledamöter omvaldes Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Torstein Sanness, Alex Schneiter, Jakob Thomasen och Cecilia Vieweg, och Adam I. Lundin valdes som ny styrelseledamot, för en period fram till årsstämman 2022.

Ian H. Lundin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor för en period fram till årsstämman 2022.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

 • att godkänna det långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP) 2021 för medlemmar av bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner, som ger deltagarna möjligheten att erhålla aktier i Lundin Energy under förutsättning av oavbruten anställning och att prestationsvillkor uppfylls över en treårig prestationsperiod. Prestationsvillkoret är baserat på aktiekursens tillväxt och lämnad utdelning (Total Shareholder Return) avseende Lundin Energy-aktien jämfört med Total Shareholder Return för en grupp referensbolag. Det totala antalet prestationsaktier under LTIP 2021 på dagen för tilldelning får inte överstiga 450 000 och den maximala kostnaden för tilldelningar under LTIP 2021, exklusive kostnader relaterade till leverans av prestationsaktier, uppgår till cirka 8,9 miljoner USD (cirka 74,5 miljoner SEK), exklusive kostnader för sociala avgifter. Den sammanlagda kostnaden för LTIP 2021 baseras på en aktiekurs för Lundin Energy-aktien per den 24 februari 2021 om 273,50 SEK,
   
 • att godkänna leverans av egna aktier som innehas av bolaget till deltagarna i 2021 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram, i enlighet med tillämpliga villkor,
   
 • att godkänna en extraordinär kontantersättning till en styrelseledamot, tillika tidigare vd,
   
 • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 28 500 000 nya aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra företagsförvärv eller andra större investeringar, samt
   
 • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Energy på Nasdaq Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier ska vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

             

Aktieägarna vid årsstämman avslog de två aktieägarförslagen som behandlades på begäran från en minoritetsaktieägare.


Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin  


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga