Finländarnas ekonomiska välstånd står på en svag grund, i Sverige vågar man placera

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
31.03.2021 kl. 8.00

Svenskarna sparar och placerar aktivare och mångsidigare än finländarna framkommer det av undersökningen som Aktia låtit göra. Få finländare har en förmögenhetsplan och ännu färre har verktyg för att bli förmögnare, så som investeringar eller övrig egendom.

Enligt undersökningen som Aktia låtit göra ligger finländarna som placerare ännu långt under nivån i vårt västra grannland: finländarnas genomsnittsbesparingar och -placeringar är konsekvent mindre än svenskarnas. Bland enkätdeltagarna svarar 46 procent av finländarna och 62 procent av svenskarna att de äger aktier eller fondandelar. Häften av finländarnas besparingar ligger fortfarande på bankkonton och en tredjedel av de finländare som svarat på enkäten har inga besparingar eller placeringar alls.

Det går ändå att skönja en positiv utveckling: i jämförelse med Aktias undersökning år 2019 har finländarnas pengar i allt större grad flyttats från bankkontot till aktier och speciellt till olika slags fondandelar, vilkas andel har ökat med fem procentenheter. Även allt fler finländare än tidigare sparar och placerar regelbundet. Andelen finländare som placerar minst flera gånger i året har ökat framförallt bland kvinnor, unga och låginkomsttagare i jämförelse med undersökningen från 2019. Andelen finländare som sparar månatligen (41 %) är ändå mycket mindre än andelen svenskar (51 %) som gör det.

-På basen av undersökningen har nog de finländska bankerna ännu en del att göra för att öka kännedomen om placerande som en form av sparande, framför allt bland hushåll med lägre inkomster. Vi vill i osäkra tider fungera som stöd med att planera den personliga ekonomin och hjälpa den finländska spararen att systematiskt bli mer förmögen. Vi anser att det nu är en bra tidpunkt att sätta igång, säger Carola Nilsson, Aktias direktör för affärsområdet privatkunder.  

Finländarnas planer för hur de ska bli mer förmögna bygger på luftslott

Endast 37 procent av de finländare som deltog i undersökningen svarade att de har en förmögenhetsplan för de kommande 10-20 åren – 55 procent har ingen plan alls. Förmögenhetsplanerna är vanligare bland unga och höginkomsttagare. Bland kvinnor har endast 33 procent en plan.

Finländarnas förmögenhetsplaner är dessutom väldigt ospecifika: till och med 40 procent av de finländare som svarade att de planerar hur de ska bli mer förmögna placerar inte alls i till exempel aktier, fonder, bostäder eller skog. Däremot svarar nästan 80 procent av svenskarna, som har en plan för hur de ska bli mer förmögna, att de placerar.  

I undersökningen framgår att endast var sjätte finländare, som har en förmögenhetsplan, även har mångsidiga redskap för att bli förmögnare, medan andelen i Sverige nästan är det dubbla. Mångsidiga verktyg för att bli mer förmögen betyder en kombination av ägarbostad, investeringar (aktier, fonder, fastigheter eller skog) samt livförsäkring eller försäkring för bestående arbetsoförmåga.

Att placera parallellt med bostadslånet intresserar i båda länderna

Förhållningssättet gentemot att betala tillbaka sitt bostadslån och att placera parallellt är förvånansvärt lika i Finland och Sverige: fler än var fjärde är intresserad av att placera genom att minska på amorteringen, medan ungefär en tredje del upplever att det är bäst att betala bort bostadslånet så snabbt som möjligt. I Finland förhåller sig hushåll med höga inkomster betydligt positivare till att förlänga lånetiden för att ha mer medel att placera än vad låginkomsttagare gör. I Sverige är det vanligt att placera också i de lägre inkomstklasserna.  

Attityderna till placerande i både Finland och Sverige förklaras bäst utgående från hur den svarande själv bedömer sitt kunnande om börsaktier. Över 60 procent av de som bedömde att de har utmärkta kunskaper ansåg att det är klokare att betala av på bostadslånet i en långsammare takt för att placera till exempel i aktier och fondandelar parallellt med amorterandet, medan under en tredje del av de, som bedömde att deras kunnande är svagt, var av samma åsikt.

Som placerare är svenskarna vanare att diversifiera sina placeringar geografiskt samt mellan flera företag och fonder, medan majoriteten av finländarna placerar i några få börsföretag i samma land. Av de svarande utgjorde finländska placerare med aktieinnehav i över sex företag 41 procent och svenska 59 procent. Av de finländska börsplacerarna har 42 procent koncentrerat sina placeringar till endast ett land respektive 31 procent i Sverige.

-I och med digitaliseringen har det blivit enklare än tidigare att placera och möjligheten är inom räckhåll för alla. Varenda en av oss kan bli mer förmögen, men det kräver att men tar till åtgärder redan idag, konstaterar Carola Nilsson.  

I undersökningen, som Aktia lät genomföra i december 2020 och januari 2021, deltog 1729 finländare och 1000 svenskar i åldern 18-75 år. I resultatet har datan justerats för att motsvara finländarnas och svenskarnas fördelning enligt ålder, kön, bostadsort och inkomster. Undersökningen genomfördes av Prior Konsultointi Oy.

Mera information:
Carola Nilsson, Direktör för affärsområdet privatkunder, carola.nilsson@aktia.fi 
Katja Korsinkin, Kommunikationschef, tfn +358 10 247 6294, katja.korsinkin@aktia.fi 

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.