Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ)

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434, kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer ZetaDisplays årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

ZetaDisplay välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 3 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande och anmälan
Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 april 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 30 april 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 27 april 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på hemsidan ir.zetadisplay.com och gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 30 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till ZetaDisplay AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a)   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)  dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter
10.1  Mats Johansson (omval)
10.2  Ingrid Jonasson Blank (omval)
10.3  Mats Leander (omval)
10.4  Anders Moberg (omval)
10.5  Anders Pettersson (omval)
10.6  Mia Alholm (omval)
10.7  Trond Gunnar Christensen (omval)
10.8  Finn Følling (omval)
11.    Val av styrelseordförande Mats Johansson (omval)

  1. Val av revisor
  2. Beslut om principer för utseende av valberedning
  3. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
  4. Beslut om ändring av bolagsordning
  5. Beslut om nytt företagsnamn och ändring av bolagsordning
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

a) med företrädesrätt för aktieägarna
b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
18.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13)
Valberedningen som bestått av Mats Johansson (styrelseordförande), Alexander Ehrnrooth (utsedd av Nidoco AB), Wilhelm Pettersson (utsedd av Anders Pettersson/Ningamma AB) och Anders Moberg (på basis av eget innehav) föreslår:
att advokat Nils Fredrik Dehlin ska utses till ordförande vid årsstämman,
att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter,
att ett revisionsbolag ska utses till revisor,
att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 50 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet, 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet, 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet,
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
att styrelseledamöterna Mats Johansson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander, Anders Moberg, Anders Pettersson, Mia Alholm, Trond Gunnar Christensen och Finn Følling omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
att Mats Johansson omväljs till styrelsens ordförande,
att PwC väljs till revisionsbolag i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, varvid PwC informerat att Eva Carlsvi kommer att utses till huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag,
att gällande principer för utseende av valberedning antas på nytt utan ändringar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av ZetaDisplay, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Mats Johansson eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av § 11 i bolagsordningen, avseende aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma, till följd av en ändring i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår följande lydelse: ”Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.” 

Slutligen föreslår styrelsen att stämman beslutar om en redaktionell ändring av § 10 i bolagsordningen innebärande att laghänvisningen uppdateras efter en lagändring. Styrelsen föreslår följande lydelse: ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”.

Beslut om nytt företagsnamn och ändring av bolagsordning (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om namnändring.

Styrelsen föreslår att bolaget ska byta namn till ZetaGroup AB (publ). Som en följd härav föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen på följande sätt: ”Bolagets företagsnamn är ZetaGroup AB (publ). Bolaget är publikt”.

Beslutet ska vara villkorat av att bolaget erhåller nödvändiga varumärkesgodkännanden avseende det nya företagsnamnet utomlands. För det fall villkoret uppfylls ska styrelsen äga rätt att verkställa namnändringen och registrera beslutet om ändring av bolagsordning hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

a) med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier.

b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske (i) genom erbjudande till samtliga aktieägare till ett pris motsvarande börskursen när erbjudandet offentliggörs eller (ii) genom förvärv på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får högst ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm, med företräde för aktieägarna eller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Överlåtelse får högst ske av så många aktier av respektive aktieslag som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att kunna förbättra bolagets kapitalstruktur eller att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella förvärv.

Majoritetskrav
För giltiga beslut under punkterna 15, 16, 17b och 18 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 27 284 308. ZetaDisplay innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Valberedningens förslag och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt på motsvarande sätt åtminstone fyra veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för ZetaDisplay, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av ZetaDisplays eller dotterföretags ekonomiska situation och ZetaDisplays förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ZetaDisplay, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se, senast den 23 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, senast den 28 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i mars 2021
ZetaDisplay AB (publ)
Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:

Per Mandorf, CEO and President
Phone +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO
Phone +46 768-75 41 77
E-mail  jacob.stjernfalt@zetadisplay.com 

Daniel Oelker, CCO
Phone +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 10:00

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter ca 370 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.ir.zetadisplay.com.

 

Bilaga