Rättelse - Hövding Sverige AB - kallelse till årsstämma

RÄTTELSE - KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)

Rättelsen avser punkt 8a samt punkt 11 i dagordningen.


Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att årsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Rätt till deltagande
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom poströstning skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 28 april 2021, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 5 maj 2020 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 5 maj 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast den 30 april 2021. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras. 

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.hovding.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Hövding tillhanda senast den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Hövding Sverige AB (publ), Fredrik Carling, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@hovding.com.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hovding.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande
a) av arvoden åt styrelsen
b) av arvoden till revisorer
9. Fastställande
a) av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
b) av antalet revisorer och revisorssuppleanter (alternativt registrerat revisionsbolag)
10. Val av
a) styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter
b) revisorer och ev. revisorssuppleanter (alternativt registrerat revisionsbolag)
11. Beslut om ändrade principer för tillsättande av valberedning

Förslag till beslut:

Pkt 1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår Fredrik Arp till ordförande vid stämman.

Pkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Styrelsen föreslår att den röstlängden som godkänns är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken från Euroclear samt mottagna röster, kontrollerade av de utsedda justeringspersonerna.

Pkt 3. Val av en eller flera justeringspersoner
Styrelsen föreslår att två justeringspersoner utses, och att Joel Eklund och Carl-Mikael Lindholm väljs som justeringspersoner.  

Pkt 7 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
Styrelsen föreslår att årets förlust i sin helhet balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte skall lämnas.

Pkt 8 a). Fastställande av arvoden åt styrelsen
Valberedningen föreslår att arvode utgår med 300 000 kr till styrelsens ordförande och med 125 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Föreslagen ny ledamot Petr Zhukov har avböjt styrelsearvode.

Pkt 8 b). Fastställande av arvoden åt revisorer
Valberedningen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning och avtal.

Pkt 9 a). Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.

Pkt 9 b). Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (alternativt registrerat revisionsbolag)
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses och inga revisorssuppleanter.

Pkt 10 a). Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

  1. Fredrik Arp (omval)
  2. Tony Grimaldi (omval)
  3. Helen Richenzhagen (omval)
  4. Petr Zhukov (nyval)
  5. Sandra Gadd (nyval)

Pkt 10 b). Val av revisorer och ev. revisorssuppleanter (alternativt registrerat revisionsbolag)
Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har anmält Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman för innevarande räkenskapsår.

Pkt 11. Beslut om ändrade principer för tillsättande av valberedning
Styrelsen föreslår en ändring av principerna för tillsättande av valberedning på så sätt att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre största (istället för de fyra största) aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande. Ny lydelse av principerna enligt styrelsens förslag:

”Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra största registrerade aktieägarna enligt aktieboken den 30 september varje år för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar aktier så att denne därmed inte längre tillhör de största ägarna, ska dennes representant ersättas enligt principen ovan. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ersättning skall ej utgå till ledamot i valberedningen. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.”

Övrigt
Aktieägare har rätt, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Hövding Sverige AB (publ), Fredrik Carling, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö eller via e-post till ir@hovding.com senast måndagen den 26 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.hovding.se senast fredagen den 30 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer senast den 15 april 2021 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.hovding.se.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 27 730 100 aktier, motsvarande 27 730 100 röster.

* * * * *

Malmö 31 Mars 2021
Styrelsen i Hövding Sverige AB (publ)

För mer information:
Fredrik Carling, verkställande direktör, Hövding Sverige AB (publ)
Telefon: 040- 23 68 68, e-post: Fredrik.Carling@hovding.com

Bilagor