Dlaboratory Sweden AB:s (publ) emission övertecknad


EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Lund, 2021-03-31

Dlaboratory Sweden AB:s (publ) emission övertecknad

Dlaboratory Sweden AB (publ) (”Dlaboratory Sweden” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av units om cirka 50 MSEK (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 104 procent fördelat på cirka 750 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden. I och med överintresset har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 2,1 MSEK. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 52,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har påbörjat ansökningsprocessen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market och preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och är den 21 april 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Dlaboratory Sweden AB (publ) har genomfört en emission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 6 289 308 units till ett pris om 7,95 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 8 mars – 26 mars 2021. Likviden från Erbjudandet avses användas främst till att finansiera internationell expansion, marknad och säljsatsningar samt till produktion och utveckling.

VD Erik Severin kommenterar: ”Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som dLab har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nya aktieägare välkomna. Vi är övertygade om att det finns en mycket stor potential för nätbolag runt om i världen i digitala lösningar. Dessa bolag kan genom att tillvarata möjligheterna med dataanalys öka tillförlitligheten i distributionen, förbättra kapacitets-utnyttjandet av nätet samt agera mer proaktivt för att förebygga störningar och underhålla elnäten. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att ta Bolaget ut i världen och genomföra den stora satsning som emissionslikviden möjliggör. Det enormt stora behovet för vår mjukvara inom övervakning av energi och kraftförsörjning är bara i sin inledande fas, vi siktar på att erövra världen steg för steg med vår teknologi.”

Det övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 6 289 308 units emitteras, samtliga att betalas kontant. Därutöver har styrelsen beslutat att, i enlighet med villkor beskrivna i prospektet som offentliggjordes den 5 mars 2021, emittera ytterligare 267 268 units genom så kallad övertilldelning. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 52,1 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Efter registreringen av samtliga ovanstående emitterade units kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 10 388 400 till 16 944 976 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 att uppgå till 6 556 576. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 519 420,00 SEK till 847 248,80 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 september – 30 september 2022 kommer ytterligare 3 278 288 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 163 914,40 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 36,4 MSEK före emissionskostnader. Den totala utspädningseffekten med anledning av Erbjudandet, inkluderande beslutad övertilldelning, uppgår till cirka 39 % (exklusive ev. nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1).  

Samtliga tecknare har erhållit tilldelning och kommer att meddelas om denna via sina respektive förvaltare, samt i tillämpliga fall via emissionsinstitutet i transaktionen. Så snart Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Efter Erbjudandets genomförande kommer antalet aktieägare att uppgå till cirka 800.

Bolaget har påbörjat ansökningsprocessen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market och preliminär första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 är den 21 april 2021, förutsatt godkänd ansökan.

G&W Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dlaboratory Sweden AB (publ) i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser vid notering på Nasdaq First North Growth Market. Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Dlaboratory Sweden AB (publ) i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB har tjänstgjort som Selling Agent för Erbjudandet och Hagberg Aneborn Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut.
Teckningsåtaganden
Erbjudandet omfattades av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av Erbjudandet, som erhållits från ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befintliga aktieägare (däribland styrelseledamöter och ledande befattningshavare) och externa investerare.

Lock-up
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget, samt vissa befintliga aktieägare, har ingått lock-up-avtal som löper under en period om 12 månader från och med första handelsdag. Lock-up-åtaganden omfattar cirka 30 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget efter den genomförda emissionen, inkluderande beslutad övertilldelning.

Om Dlaboratory Sweden
Dlaboratory Sweden AB (publ) är ett svenskt cleantech-bolag som erbjuder realtidsövervakning och optimering av elnät till operatörer och ägare. Bolaget har ett starkt fäste på den svenska energimarknaden och står inför en internationell expansion av sitt kunderbjudande. Detta erbjudande omfattar hela kedjan från insamling och analys till presentation, och har passerat proof-of-concept-fasen. Nu avser Bolaget erbjuda denna tjänst till en betydligt större marknad genom den internationella satsningen.

Bolaget erbjuder en IT-baserad plattform för insamling, analys och presentation av tillståndsinformation för att driva och utveckla framtidens elnät. Bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre avbrott. dLab är sprunget ur forskning vid den tekniska institutionen på Lunds universitet. Forskningsprojektet bolagiserades 2010 och verksamheten har bedrivits kommersiellt sedan 2015. Idag arbetar 13 personer på Bolaget motsvarande cirka 10 heltidstjänster. Bolaget har påbörjat sin internationella expansion med pilotprojekt i Finland och Indonesien och för initiala diskussioner i ytterligare länder.

På bolagets kundlista finns välrenommerade elnätsföretag såsom E.ON , Ellevio och Kraftringen. De anställda har väl diversifierade bakgrunder från olika sektorer såsom mjukvara, finans samt erfarenhet av att kommersialisera och sälja högteknologiska produkter på global basis. dLab erbjuder ett antal analystjänster baserade på en patenterad algoritm som gör elnätsdata användbar inför både operativ och strategisk verksamhet. Tjänsterna gör det möjligt för elnätsbolag att minska avbrotten, effektivisera verksamheten och få överblick över elnätets hälsostatus.

_______________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Erik Severin, VD, Dlaboratory Sweden AB
E-post: erik.severin@dlaboratory.com
Mobil: 0734-12 65 24


Certified Adviser
G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt godkänd ansökan. E-mail: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Dlaboratory Sweden AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och den 4 mars 2021 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bland annat Dlaboratory Swedens hemsida.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dlaboratory Swedens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.