Årsredovisningen för 2020 offentliggjord

Malmö-ZetaDisplay AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ZETA) meddelar att årsredovisningen för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig i elektroniskt format på koncernens webbplats ir.zetadisplay.com.

Den tryckta versionen av årsredovisningen och den engelska kortare versionen kommer att finnas tillgänglig på koncernens huvudkontor efter den 29 april.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer ZetaDisplays årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Den fullständiga kallelsen samt underlag för poströstning är tillgängligt på ir.zetadisplay.com.

Malmö, 6 april 2021

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 kl 11:00.

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com  

Jacob Stjernfält, CFO
Telefon +46 768-754177
E-mail jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 370 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på ir.zetadisplay.com.

 

Bilagor