Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2021

  • Substansvärdet den 31 mars 2021 var 139,6 mdkr, eller 321 kr per aktie, en ökning under första kvartalet med 42 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 15 %.
  • Totalavkastningen uppgick under de tre första månaderna 2021 till 17 % för A-aktien och 15 % för C aktien, jämfört med 14 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Resultat per aktie uppgick under perioden till 41,93 kr.
  • Under första kvartalet 2021 förvärvades aktier för 0,5 mdkr i Sandvik .
  • Skuldsättningsgraden den 31 mars 2021 var 4 %.
  • Styrelsen har föreslagit årsstämman den 21 april en ordinarie utdelning om 6,25 (0,00) kr per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kr per aktie.

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefens försorg (Sverker Sivall, Telefon: 08-666 64 19, E-post: ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 9 april 2021, kl. 10:00 CET.

Bilaga