Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
Kiruna 9 april 2021

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 80 till 100 miljoner kronor (den ”Riktade Nyemissionen”).

Copperstone offentliggör en avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 80-100 miljoner kronor med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 29 september 2020 (den ”Riktade Nyemissionen”). Copperstone har uppdragit till Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Nyemissionen vilket kommer att påbörjas omedelbart. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom förhandling med de potentiella professionella investerarna, vilka i första hand avses utgöras av vidtalade investerare som följt Bolaget. Styrelsen avser att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen.

Tillförd likvid från den Riktade Nyemissionen tillsammans med befintlig kassa avses användas till följande:

  • Accelerera takten avseende genomförandet av framtagandet av en miljötillståndsansökan för verksamheten.
  • Fortsatt utvärdering av möjliga värden i sandmagasin och deponier från historisk gruvbrytning, som kan ge ett tidigt kassaflöde till verksamheten.
  • Undersökning av skick på befintlig underjordsinfrastruktur; vägar, tunnlar och möjligheter till tidigt nyttjande inför eller vid gruvstart.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att Copperstones styrelse efter utredningen rörande förutsättningarna för den Riktade Emissionen beslutar att emittera nya aktier. Bolaget kommer att informera om utfallet i den eventuella Riktade Nyemissionen i ett separat pressmeddelande.

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Copperstone.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseordförande Jörgen Olsson på +46 (0) 703 – 420 570
jorgen.olsson@deciso.se

VD Michael Mattsson på +46 (0) 705 – 739 777
michael.mattsson@copperstone.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 9 april 2021 kl. 17:33 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ), Arctic Securities AS, filial Sverige eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8-604 22 55.

                                                                                                                              

Bilaga