Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
Pressmeddelande

Kiruna 9 april 2021

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 9 april 2021, om en riktad nyemission av högst 128 255 140 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”) till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 96 MSEK före avdrag om cirka 1,5 MSEK för emissionskostnader. RoosGruppen AB har tecknat sig för 25 MSEK i den Riktade Nyemissionen.

Styrelsen i Copperstone har med stöd av bemyndigandet som erhölls vid den extra bolagsstämman den 29 september 2020 beslutat om en riktad nyemission med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt av högst 128 255 140 aktier till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget tillförs härigenom cirka 96 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 0,75 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 9,6 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 20 handelsdagarna inklusive handeln den 9 april 2021. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med flertalet professionella investerare.

Jörgen Olsson, styrelseordförande Copperstone, kommentar:

”Det ökade intresset för Copperstone och för återöppnandet av Viscaria-gruvan bland namnkunniga investerare är viktigt för framtida finansiering och gör att vi nu kan accelerera projektet ytterligare. Vi ser ökad potential av tidigare genomförd gruvbrytning i området och avser utforska möjliga värden av exempelvis sandmagasin och deponier ytterligare”.

Tillförd likvid från den Riktade Nyemissionen tillsammans med befintlig kassa avses användas till följande:

  • Accelerera takten avseende genomförandet av framtagandet av en miljötillståndsansökan för verksamheten.
  • Fortsatt utvärdering av möjliga värden i sandmagasin och deponier från historisk gruvbrytning, som kan ge ett tidigt kassaflöde till verksamheten.
  • Undersökning av skick på befintlig underjordsinfrastruktur; vägar, tunnlar och möjligheter till tidigt nyttjande inför eller vid gruvstart.

Styrelsen bedömer att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen.

RoosGruppen AB har tecknat sig för 25 MSEK i den Riktade Nyemissionen. Utöver det har även ett antal professionella investerare, vilka önskat ytterligare tilldelning utöver företrädesemissionen i januari 2021, tecknat sig för totalt 40 MSEK. I tillägg till nyssnämnda grupp investerare har även ett fåtal investerare som inte anmälde intresse i företrädesemissionen i januari 2021 tecknat sig i den Riktade Nyemissionen för poster i samma storleksordning som nyssnämnda kategori, totalt uppgående till 20 MSEK. Den befintliga ägaren JOHECO AB, ett närstående bolag till styrelseordförande Jörgen Olsson, har anmält intresse och efter styrelsens beslut erhållit tilldelning utifrån samma utgångspunkter som övrig tilldelning i den Riktade Nyemissionen. JOHECO AB investerar 10 MSEK i den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i Copperstone ökar från 982 513 554 aktier till 1 110 768 694 aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 98 251 355,40 kronor till 111 076 869,4 kronor. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 11,5 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Copperstone.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseordförande Jörgen Olsson på +46 (0) 703 – 420 570
jorgen.olsson@deciso.se

VD Michael Mattsson på +46 (0) 705 – 739 777
michael.mattsson@copperstone.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 9 april kl. 20:30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ), Arctic Securities AS, filial Sverige eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8-604 22 55.

Bilaga