Corline Biomedical AB kallar till årsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Corline Biomedical (PUBL)

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

  • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021,
  • dels anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast måndagen den 10 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs måndagen den 3 maj 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 maj 2021 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att poströsta.

Postomröstning med anledning av Covid-19

Aktieägare kan enbart utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.corline.se och hos Bolaget. Någon separat anmälan behöver således inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolagets ombud via e-post till Michaela.Larsson@lindahl.se alternativt postas till Advokatfirman Lindahl KB, att: Michaela Larsson, Box 1203, 751 42 Uppsala. Märk kuvertet med ”Årsstämma 2021 Corline Biomedical AB”. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt ”Ombud” nedan iakttas.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud

För aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska daterad fullmakt för ombudet utfärdas. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolaget tillsammans med poströstsformuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.corline.se.

Digitalt informationsmöte

Mot bakgrund av att årsstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro kommer ett digitalt informationsmöte hållas kl. 15.00 torsdagen den 29 april 2021, då en sedvanlig presentation kommer att hållas av Bolagets VD Henrik Nittmar. Representanter från styrelsen och valberedningen kommer även att finnas tillgängliga på detta möte. På mötet kommer deltagande aktieägare även få möjlighet att ställa frågor till Bolaget. Aktieägare som vill delta på detta informationsmöte ombeds sända ett mail till info@corline.se. Länk till mötet kommer att sändas ut till de som har anmält intresse att delta.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 18 190 819 registrerade aktier och röster. Därutöver har Bolaget den 29 mars 2021 genomfört en riktad nyemission, varvid ytterligare 3 300 000 aktier givits ut och tecknats. Dessa är dock ännu inte registrerade vid Bolagsverket.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Godkännande av dagordningen

4.         Val av justeringsperson/er

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7.         Beslut om:

a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)         dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c)         ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

9.         Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10.       Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

11.       Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

12.       Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

13.       Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen – bestående av de tre största ägarna per 1 september 2020 – föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman. Michaela Larsson, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl, föreslås utses till protokollförare.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Annika Sunnanväder, eller den som styrelsen utser vid Annika Sunnanväders förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Gunilla Ekström och Henrik Krook. Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter eller till styrelsesuppleanten.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Adam Dahlberg, Lars Sunnanväder, Gunilla Ekström, Henrik Krook och Magnus Nilsson som ordinarie ledamöter och omval av Annika Sunnanväder som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås Adam Dahlberg.

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Lars Kylberg.

Punkt 11 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför årsstämman 2022 tillsätter en valberedning. Det föreslås att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2021 och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

  • förslag till styrelseledamöter;
  • förslag till styrelseordförande;
  • förslag till styrelsearvoden;
  • förslag till revisor;
  • förslag till revisorsarvode;
  • förslag till ordförande på årsstämman; och
  • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv och underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Bolagets VD föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 (bemyndigande) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 1 maj 2021, till adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala eller via e-post till henrik.nittmar@corline.se. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med torsdagen den 6 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. Aktieägare ges även möjlighet att ställa dessa frågor till Bolaget på det digitala informationsmötet, se punkt ”Digitalt informationsmöte” ovan.

Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.corline.se).

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.corline.se samt på Bolagets kontor med adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala, senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 20 april 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

__________________

Uppsala i april 2021

Corline Biomedical AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.


 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.