Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
13.4.2021 kl. 18.45

Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämman hölls idag, 13.4.2021 i Helsingfors. För att begränsa spridningen av coronaviruspandemin kunde man inte delta på platsen för bolagsstämman. Aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand.

Bolagsstämman stödde alla förslag till bolagsstämman och godkände ersättningsrapporten. Bolagsstämman fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennas ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020.

Bemyndiganden gällande dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag med beaktande av myndigheternas rekommendationer att bemyndiga styrelsen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om utbetalning av en dividend för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 om högst 0,43 euro per aktie med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet gäller fram till den ordinarie bolagsstämman 2022. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om avstämningsdag och utbetalningstidpunkt för eventuell dividend. Aktia meddelar separat om besluten.

Styrelse

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta.

Till styrelseledamöter återvaldes Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Lasse Svens och Arja Talma. Till ny styrelseledamot valdes Timo Vättö. Samtliga styrelseledamöter valdes för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Ersättningar

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten för Aktia Bank Abp:s organ.

Årsarvodet till styrelseledamöterna fastställdes till 64 300 euro för ordförande, till 43 000 euro för vice ordförande samt till 35 000 euro för ledamot. Av årsarvodet erläggs 40 % (brutto) i form av Aktia-aktier. Därtill erhåller respektive utskotts ordförande ett årsarvode om ytterligare 8 000 euro. Mötesarvodet hölls oförändrat och fastslogs till 500 euro per bevistat möte. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

Revisor

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och återvalde KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor till bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Till revisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.

Bemyndigande av styrelsen

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om fullmakt om emission av högst 6 967 000 aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter, fullmakt att förvärva högst 500 000 egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av bolagets styrelseledamöter samt fullmakt att avyttra högst 500 000 egna aktier.

Förverkande av rätt till aktier på samlingskonto

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna att rätten till en aktie som hör till värdeandelssystemet och de rättigheter som hänför sig till aktien har förverkats för de aktier som finns på Aktia Bank Abp:s samlingskonto. Förverkningspåföljden gäller de 47 920 aktier som emitterades som buffert i samband med fusionen av Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag med Aktia Abp 1.1.2009. Ägarkunderna i Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag erhöll aktier som fusionsvederlag på basis av erlagda försäkringsavgifter.

Efter bolagsstämmans beslut har bolaget 226 946 egna aktier i sin besittning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Lasse Svens till ordförande och Timo Vättö till vice ordförande.

Styrelsen utsåg även ledamöterna i styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate governanceutskott.

Styrelsen utsåg Arja Talma till ordförande för revisionsutskottet och till övriga ledamöter Olli-Petteri Lehtinen och Johannes Schulman.

Maria Jerhamre Engström utsågs till ordförande för riskutskottet och Harri Lauslahti och Olli-Petteri Lehtinen till övriga utskottsledamöter.

Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet utsåg styrelsen Lasse Svens och till övriga ledamöter utsågs Johan Hammarén och Timo Vättö.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Verkställande direktör Mikko Ayub, tfn 010 247 5121
Koncernjurist Ari Syrjäläinen, tfn 050 362 9587

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.