Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för första kvartalet 2021

TORONTO, April 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för första kvartalet 2021.

Produktionshöjdpunkter för första kvartalet 2021:

 • Konsoliderad produktion av säljbar guldekvivalent och försäljning av 28 676 respektive 28 218 uns;
 • Konsoliderad 23 857 uns guld, högsta belopp för ett kvartal sedan Q1 2018;
 • Produktion av 15 458 uns säljbar guldekvivalent vid Costerfield, högsta produktionsresultat för ett kvartal vid Costerfield sedan Q2 2016; och
 • påbörjad provbearbetning av mineraliserat deponimaterial vid Cerro Bayo, som producerat 43 699 uns silver och 724 uns guld.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay Resources fortsatte att bygga vidare på det starka momentum som genererades 2020 och levererade sitt sjätte kvartal i följd med utmärkta verksamhetsresultat, och visade åter på hållbarheten i företagets operationella vändning. Konsoliderad säljbar produktion av 28 676 uns guldekvivalent var bolagets högsta sedan Q4 2017 och utgjorde ett tredje kvartal i följd med ökad produktion. Mandalays produktionsprofil är stabil och förbättras, och denna starka start på året håller oss på spåret för att motsvara vår produktionsprognos för 2021.”

Dominic Duffy fortsatte, ”Det starka kvartalet berodde till stor del på den fortsatt högkvalitativa malmen från Costerfield, med genomsnittliga halter på 11,0 g/t guld och 3,9 % antimon som bearbetats under kvartalet. Under Q1 2021 noterade vi en viss nedgång i halter jämfört med Q4 2020 – det berodde huvudsakligen på att anläggningen avsiktligt förde in material med lägre halt medan man åtgärdade en brist på bearbetningsreagenser vilket påverkade utvinningen. Problemet med anskaffning av reagenser har lösts och vi förväntar oss nu kunna föra in högre halter i anläggningen. De 15 458 unsen guldekvivalenter som producerades innevarande kvartal innebar anläggningens bästa resultat för ett enskild kvartal sedan Q2 2016. Givet malmens homogena halt förväntar vi oss åtminstone samma prestationsnivåer från Costerfield under de återstående kvartalen 2021.

”På grund av försenade leveranser i samband med COVID-19 ligger idrifttagandet av kavitationsledningarna i flotationskolonnerna vid Costerfield efter i planen för Q1 2021. Projektet är nu nästan klart med testningen och vi kan förvänta oss en provbatch under de närmaste veckorna. Så snart driften är igång förväntar vi oss en förbättrad guldutvinning med cirka 2–3 %.”

Dominic Duffy fortsätter, ”Produktionen på 11 855 säljbara gulduns vid Björkdal under Q1 2021 var i linje med föregående kvartal eftersom vi utvann liknande områden. Den lilla produktionsnedgången berodde på ogynnsamma väderförhållanden i januari och februari som påverkade anläggningens bearbetningstakt negativt. Under årets två första månader bearbetade anläggningen i genomsnitt 3 390 ton per dag. Tack vare bättre väder i mars kunde vi notera en högre bearbetningstakt, 3 520 ton per dag. Det medförde en marsmånad med i genomsnitt 4 500 uns guld producerat – Björkdals bästa resultat för en enskild månad sedan juli 2019. Under resten av året ska vi fortsätta att öka på utvinningen under jord till 1,1 miljoner ton och maximera leveransen av malm med högre halter till bruket.”

Dominic Duffy tillägger, ”Provbearbetningen av mineraliserat deponiavfall vid Cerro Bayo som påbörjades den 20 februari ingick inte i bolagets produktionsprognos 2021. De genomsnittliga halterna för det material som bearbetades var 32,5 g/t silver och 0,5 g/t guld, vilket resulterade i 43 699 uns silver och 724 uns guld. Produktionen är i linje med våra förväntningar och vi kommer att fortsätta med denna bearbetning under överskådlig framtid. De första koncentratförsäljningarna planeras genomföras i april.”

Dominic Duffy avslutade, ”Med denna starka start på året glädjer sig Mandalay över att växa från en solid, stabil operativ grund och ser fram emot ett långvarigt, hållbart prestationsfacit.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 31 mars 2021:

 • Under första kvartalet 2021 producerade bolaget totalt 23 661 uns guld, 832 ton antimon och 43 699 uns silver, vilket representerar en produktion på totalt 28 676 uns guldekvivalent jämfört med 21 370 uns guld och 1 108 ton antimon, vilket representerar totalt 25 677 uns guldekvivalent.
 • Produktionen i Björkdal uppgick till 11 855 uns guld under första kvartalet 2021, jämfört med 10 750 uns guld under första kvartalet 2020.
 • Produktionen i Costerfield uppgick till 11 082 uns guld och 832 ton antimon under första kvartalet 2021, jämfört med 10 620 uns guld och 1 108 ton antimon under första kvartalet 2020.
 • Produktionen i Cerro Bayo uppgick till 724 uns guld och 43 699 uns silver under första kvartalet 2021 jämfört med ingen produktion under första kvartalet 2020.

Tabell 1 – Säljbar produktion första kvartalet 2021 och 2020, samt fjärde kvartalet 2020

MetalSourceThree months ended
March 31
2021
Three months ended
March 31
2020
Three months ended
December 31
2020
Gold (oz)Björkdal11,85510,75012,252
 Costerfield11,08210,62012,236
 Cerro Bayo724--
 Total23,66121,37024,488
Antimony (t)Costerfield8321,108858
Silver (oz)Cerro Bayo43,699--
Average quarterly prices:    
Gold US$/oz 1,7951,5821,876
Antimony US$/t 9,4426,1526,260
Silver US$/oz 26.2316.9524.43
Total Gold Eq. (oz)(1)    
 Björkdal11,85510,75012,252
 Costerfield15,45814,92715,099
 Cerro Bayo1,363--
 Total28,67625,67727,351
 1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källa för Au- och Ag-priser är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.

Försäljning för kvartalet som slutade den 31 mars 2021:

 • Under första kvartalet 2021 sålde bolaget totalt 23 857 uns guld och 829 ton antimon, vilket representerar totalt 28 218 uns guldekvivalent jämfört med 20 932 uns guld och 860 ton antimon under första kvartalet 2020, vilket representerar totalt 24 276 uns guldekvivalent.
 • Björkdal sålde 12 076 uns guld under första kvartalet 2021, jämfört med 11 765 uns guld under första kvartalet 2020.
 • Costerfield sålde 11 781 uns guld och 829 ton antimon under första kvartalet 2021, jämfört med 9 167 uns guld och 860 ton antimon under första kvartalet 2020.
 • I Cerro Bayo förekom ingen försäljning under första kvartalet 2021 eller första kvartalet 2020.

Tabell 1 – Försäljning första kvartalet 2021 och 2020, samt fjärde kvartalet 2020

MetalSourceThree months ended
March 31
2021
Three months ended
March 31
2020
Three months ended
December 31
2020
Gold (oz)Björkdal12,07611,76510,746
 Costerfield11,7819,16710,943
 Total23,85720,93221,689
Antimony (t)Costerfield829860915
Average quarterly prices:    
Gold US$/oz 1,7951,5821,876
Antimony US$/t 9,4426,1526,260
     
Total Gold Eq. (oz)1    
 Björkdal12,07611,76510,746
 Costerfield16,14212,51113,996
 Total28,21824,27624,742
 1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källa för Au- och Ag-priser är www.transamine.com, och för Sb-priset är www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld, antimon och silver under räkenskapsåret 2021. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.