Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – mars 2021

Kort om kvartalet

  • Omsättningsökning i konstant valuta om 32 procent gentemot motsvarande kvartal 2020.
  • Den första datorn med Fingerprints nya PC-lösning lanserades.
  • Den senaste generationen av Fingerprints T-Shape®-sensormodul och programvaruplattform uppfyllde Mastercards referensspecifikationer.
  • För det andra kvartalet 2021 förväntar sig Fingerprints att koncernens intäkter kommer att ligga i intervallet 330-370 MKr, baserat på valutakursen SEK/USD 8,40.

Första kvartalet 2021

  • Intäkterna uppgick till 354,7 Mkr (310,0)
  • Bruttomarginalen uppgick till 29 % (24)
  • EBITDA uppgick till 17,2 Mkr (11,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr (-17,7)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,03 kr (-0,01)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,3 Mkr (-37,8)

Kommentar från vd

Den goda efterfrågesituationen bestod under det första kvartalet, vilket reflekteras i en omsättningsökning i konstant valuta om 32 procent gentemot motsvarande kvartal 2020. Den begränsande faktorn för vår försäljning är alltjämt den otillräckliga tillgången till produktionskapacitet hos halvledartillverkarna. Som tidigare kommunicerat har vi intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer. Vi gör framsteg och detta arbete är fortsatt högt prioriterat under 2021.

Vår produktmix har kontinuerligt förbättrats, med en ökande positiv effekt på vår bruttomarginal som följd. Lönsamheten gynnades även av en fortsatt hög försäljning från vårt varulager, fortsatt god kostnadskontroll, samt viss positiv valutaeffekt i relation till föregående kvartal. Fingerprints återköpte egna aktier för cirka 85 Mkr under kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36 Mkr, och vår likviditet är fortsatt god med en nettokassa om 292 Mkr per den 31 mars 2021. Sedan det första kvartalet 2020 har egna aktier återköpts för 240,7 Mkr.

FPC1542, vår nyligen lanserade sensor med svängd form, har mottagits mycket väl på marknaden. Liksom tidigare sensorer i denna produktfamilj (FPC1540/1541), är FPC1542 avsedd för sidomontering och kan till exempel integreras i volym- eller strömknappen på en smartphone. Under det första kvartalet lanserade Xiaomi telefonerna Redmi K40, K40 Pro och K40 Pro+ med FPC1542. Dessa smartphones är de första i världen som har en svängd sidomonterad fingeravtryckssensor, en innovation som möjliggjorts av Fingerprints unika kapacitiva teknologi kombinerad med vår avancerade matchningsalgoritm. Under kvartalet lanserades också den första datorn med Fingerprints nya PC-lösning: RedmiBook Pro 15 från Xiaomi. Fler produkter från ledande PC-tillverkare är på väg att introduceras med vår sensorlösning, och vi förväntar oss god tillväxt på marknaden för fingeravtryckssensorer för datorer under åren som kommer.

Biometriska betalkort är ett annat mycket viktigt tillväxtområde för Fingerprints , och vi fortsatte under kvartalet att stärka vår världsledande position på denna framväxande massmarknad för biometriska lösningar. I slutet av mars meddelade vi att Fingerprints och Fime har samarbetat för att uppfylla Mastercards referensspecifikationer för den senaste generationen av Fingerprints T-Shape®-sensormodul och programvaruplattform för biometriska betalkort. Detta förenklar godkännandeprocessen för korttillverkare, vilket kommer att spara tid och pengar när de startar och skalar upp biometriska kortprojekt.

Vi har, som tidigare kommunicerats, en mycket positiv syn på utvecklingen av marknaden för biometriska lösningar under de kommande åren. För att förbereda bolaget för nästa tillväxtfas har vi anpassat och optimerat bolagets legala struktur. Två regionala kontor har skapats: ett i Shanghai, Kina och ett i Zug, Schweiz. Shanghai-kontoret kommer att vara centrum för affärsområde Mobile, medan kontoret i Zug kommer att bli basen för vårt affärsområde Payments & Access. I tillägg till detta inrättar vi en försäljnings- och distributionscentral i Singapore, med syftet att effektivisera lager- och distributionshanteringen och därigenom skapa ytterligare globala skalfördelar i vår distributionsverksamhet. Jag är övertygad om att dessa anpassningar kommer att gynna Fingerprints genom ökad flexibilitet, snabbhet, kostnadseffektivitet, och ett tydligare fokus på våra två enskilda affärsområden.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

 För information, vänligen kontakta:
Christian Fredrikson, vd

Per Sundqvist, CFO

Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl. 07.00 CEST.Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB ( Fingerprints ) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

 

 

Bilaga