Bufab Group: Delårsrapport januari - mars 2021

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET.


FÖRSTA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 423 (1 316) MSEK.
  Den organiska tillväxten var +14 procent och orderingången klart högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 40 procent till 177 (126) MSEK och
  rörelsemarginalen till 12,4 procent (9,5)
 • Det operativa kassaflödet ökade till 105 (84) MSEK
 • Resultatet per aktie ökade med 38 procent till 3,18 (2,31) SEK
 • Bufab uppnådde sin högsta omsättning, rörelsevinst och resultat per aktie för ett
  enskilt kvartal någonsin
 • Bufab anslöt sig till Science Based Targets-initiativet
 • Bufabs offentliggjorde sin nya strategi och nya finansiella mål som gäller fram till och med 2025


KONCERNEN I
SAMMANDRAG

 Kvartal 1Δ 12 mån
rullande
Helår
MSEK20212020%2021/202020
Orderingång1 4811 321124 9874 827
Nettoomsättning1 4231 31684 8634 756
Bruttoresultat397351131 2981 252
%27,926,7 26,726,3
Rörelsekostnader-220-226-3-765-771
%-15,5-17,2 -15,7-16,2
Rörelseresultat (EBITA)17712640533482
%12,49,5 11,010,1
      
Rörelseresultat17011844504452
%11,99,0 10,49,5
Resultat efter skatt1198638332299
Resultat per aktie, SEK3,182,31388,918,04


VD-KOMMENTAR

Det första kvartalet 2021 var operativt mycket utmanande för Bufab. Trots det åstadkom vi vår högsta omsättning och rörelsevinst någonsin, och ökade vår lönsamhet kraftigt.

Redan under slutet av 2020 såg vi åter god tillväxt hos de flesta av våra kunder. Utvecklingen fortsatte in i det första kvartalet. Den organiska tillväxten var hela 14 procent, för all del i relation till en svag jämförelseperiod. Vi såg god underliggande efterfrågan i flertalet marknader och kundsegment. Liksom tidigare år ökade vår marknadsandel.

Under slutet av förra året berodde tillväxten till stor del på att våra kunder tog igen tappade produktionsvolymer från början av året. Vi bedömer att tillväxten nu i början av 2021 är bättre underbyggd och främst beror på stärkt efterfrågan från slutkunder. Det är särskilt tydligt i de industrier som av olika skäl gynnats av coronapandemin.

Under kvartalet uppstod mycket stora svårigheter i de globala leveranskedjorna. Råmaterial och produktionskapacitet drabbades av flaskhalsar och kraftiga prisökningar. Vissa kategorier av komponenter var svåra att få tag på över huvud taget. Transportsystemen hade stora kapacitetsproblem, särskilt i containerfrakten från Asien till Nordamerika och Europa. Allt detta ledde till betydande kostnadsökningar på inköpta komponenter och på frakt, vilket skapade stor arbetsbelastning för Bufab när alla priser med både leverantörer och kunder behövde omförhandlas. Sammantaget var försörjningssituationen och därmed arbetsbördan på Bufab mycket ansträngd under kvartalet.

Vi är därför extra stolta över att vi under så utmanande omständigheter har kunnat hålla våra kunder försörjda med de miljarder komponenter med över hundra tusen unika specifikationer som vi hanterar för deras räkning per år. Vi är övertygade om att detta stärker vår kundrelation på både kort och lång sikt, och lägger grunden till ytterligare tillväxt framöver.

Under dessa omständigheter är det också extra glädjande att Bufab åstadkom ett riktigt starkt resultat. Omsättningen ökade med 8 procent och rörelseresultatet med hela 40 procent till 177 MSEK, som med god marginal är vårt bästa rörelseresultat någonsin i ett enskilt kvartal. Orsaken är stark tillväxt kombinerad med mycket låga rörelsekostnader. Vi har effektiviserat verksamheten kraftigt under de senaste två åren. Det har gjort det möjligt att genomföra fjolårets besparingsprogram på 100 MSEK utan att kompromissa med kvalitet eller leveransprecision, och utan att det drabbar våra säljinsatser. Resultatförbättringen skedde på bred front: samtliga rörelsesegment ökade sin omsättning, vinst och marginal. Särskilt våra nyförvärvade bolag presterade mycket bra.

När nu pandemin går in på sitt femte kvartal råder det naturligtvis stor osäkerhet kring utvecklingen framöver. Ökade komponent- och fraktkostnader kommer att sätta bruttomarginalen under press och behöver föras vidare till kund. Vi kommer också att behöva rekrytera för att möta den nuvarande höga aktivitetsnivån vilket ökar kostnaderna från nuvarande mycket låga nivå. Å andra sidan har vi sett god efterfrågan i början av året, vi har ökat våra marknadsandelar, och orderingången visar inga tecken på att vika nedåt. Tillsammans med väldigt låga lagernivåer i hela tillverkningsindustrin i Europa och Nordamerika ger det goda förutsättningar för en fortsatt fin utveckling även framöver. Vår finansiella situation är också stark på grund av utmärkt kassaflöde och resultat den senaste tiden.

Vi kan alltså blicka framåt och investera i framtida tillväxt. Vi har under kvartalet lanserat en ny strategi för ”Hållbart Ledarskap 2025”. Den innebär intensifierat arbete med tillväxt och lönsamhetsförbättring, samt investeringar i utveckling och fler förvärv. Vi har även kommunicerat nya finansiella mål. Fram till 2025 skall vi öka vår omsättning med 10% och vinsten med 15% om året, och senast 2023 skall vi uppnå en hållbar rörelsemarginal på 12%. Slutligen har vi anslutit Bufab till ”Science-Based Targets”-initiativet, vilket innebär en kraftigt ökad ambition på hållbarhetsområdet.

Jag vill igen tacka Bufabs 1 300 ”Solutionists” i hela världen för ett enastående arbete.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef


TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas den 20 april 2021 kl 10.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Marcus Söderberg, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 2071 928000, 08 445 718 892, Sverige 08 506 921 80 alt USA 1 631 510 74 95. Konferenskod: 4371767.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.


KONTAKT

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Söderberg
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.soderberg@bufab.com


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl 7.30 CET.


Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

Bilaga