Aktia avslutar samarbetsförhandlingarna

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande

Aktia avslutar samarbetsförhandlingarna

Aktias samarbetsförhandlingar som inleddes 18.2 har slutförts. Efter slutförandet av förhandlingarna har bolaget fattat beslut om ändringar, till följd av vilka Aktia kommer att dra in totalt 75 arbetsuppgifter i stället för de ursprungligen uppskattade 100 arbetsuppgifterna. Ungefär 50 personer erbjuds i och med förhandlingarna möjlighet till nya uppgifter inom bolaget.

Aktia har under de senaste åren förnyat sin verksamhet. Målsättningen är att göra verksamhetsmodellerna och ansvaren tydligare och smidigare samt att allt bättre uppfylla kundernas behov och förväntningar. Bolaget fick en ny strategi år 2019 och fortsätter nu utvecklandet av sin servicemodell i enlighet med strategin och fortsätter även att förenhetliga och automatisera sina funktioner. Aktia söker nu synergifördelar genom att centralisera stödfunktioner och operativa uppgifter. Funktioner effektiveras genom strukturella förändringar, digitalisering och automatisering.

Mera information:
Anu Tuomolin, HR och COO, tfn 010 247 6405, anu.tuomolin@aktia.fi
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.