Bufab Group: Bufabs styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier

PRESS RELEASE, Värnamo 21 april 2021

Styrelsen i Bufab AB (publ) (”Bufab”) har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 april 2021, att förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i Bufabs långsiktiga köpoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2021.

Återköpet får inledas tidigast den 11 maj 2021 och kommer att förvaltas av Svenska Handelsbanken AB som fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Bufab.

Förvärv får ske av högst 350 000 aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Bufab uppgår till 38 110 533 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 829 070 egna aktier. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka 3,1 procent av bolagets utgivna aktier.


För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Söderberg, CFO, Bufab Group, Tel: 0370-69 69 66

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 300 anställda. Bufabs omsättning för senaste 12 månaderna uppgick till 4,9 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 11,0 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com.

Bilaga