Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2021

Industrivärdens årsstämma hölls den 21 april 2021 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

  • Stämman fastställde förslaget att lämna en ordinarie utdelning om 6,25 (0,00) kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie.
  • Till styrelseledamöter omvaldes Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Vidare omvaldes Fredrik Lundberg till styrelseordförande.
  • Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.
  • Stämman omvalde Deloitte AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2022.
  • Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
  • Stämman biföll styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda i Industrivärden. Aktiesparprogrammet utgör formen för långsiktig rörlig lön och motsvarar det program som antogs av årsstämman 2020.
  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: www.industrivarden.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Stockholm den 21 april 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2021 klockan 14:00.

Bilaga