Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2021  

       

Finansiering slutförd och goda framsteg i projekten

Händelser under kvartal 1

  • Avtal tecknat för tillverkning av kliniskt studiematerial av ögondroppsformulering och kapslar av laquinimod
  • Aktiviteter pågår enligt plan för projekten naptumomab och tasquinimod

Företaget

  • Prospekt för nyemission offentliggjordes den 5 januari
  • Företrädesemission övertecknad med 175 % och tillförde 72,6 MSEK före emissionskostnader

Händelser efter kvartal 1

  • Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med naptumomab

Ekonomisk översikt

MSEK jan-marHelår
 2021   20202020 
     
Nettoomsättning-0,56,7 
Rörelseresultat -9,7-9,7-32,3 
Resultat efter skatt-9,8-10,1-32,2 
Resultat per aktie (SEK)-0,05-0,06-0,19 
Likvida medel (vid periodens slut)92,047,926,2 


För ytterligare information, v.v. kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tel: 046 19 21 56
  Hans Kolam, CFO
  Tel: 046 19 20 44    
 

Active Biotech AB
(Corp. Reg. No. 556223-9227)
Scheelevägen 22, SE-223 63 Lund
Tel: 046 19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 22 april 2021, kl. 08.30.

Bilaga