Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition publicerar kliniska forskningsresultat i högt ansedd tidskrift

STOCKHOLM, SVERIGE 22 april 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har publicerat resultat från en nyligen genomförd fas 2a-studie av bolagets läkemedelskandidat golexanolon i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Hepatology. Studieresultaten visar att bolagets läkemedelskandidat har en positiv inverkan på neuropsykiatriska utfallsmått, tolereras väl och har en gynnsam farmakokinetisk profil även vid höga och upprepade doser. Resultaten stärker potentialen för golexanolon som en del i framtidens behandlingar av leverencefalopati.

Vid leversvikt överaktiveras hjärnans GABA-system, vilket kan orsaka kognitiva störningar och sömnrubbningar som minskar livskvaliteten för patienter och nära anhöriga. Umecrine Cognition utvecklar golexanolon (tidigare GR3207), en läkemedelskandidat med en helt ny typ av verkningsmekanism riktad mot GABAA-receptorn i hjärnan. Läkemedelskandidaten verkar genom att dämpa den felaktiga aktiveringen av receptorn och kan på så sätt återställa normal nervsignalering.

I den aktuella vetenskapliga artikeln presenteras resultat från en nyligen genomförd klinisk fas 2a-studie med enstaka och ökande doser (SAD) samt upprepade och ökande doser (MAD) av golexanolon i 77 levercirrospatienter. I studien utvärderades läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetik. Resultaten visar att golexanolon har en god säkerhetsprofil och gynnsam farmakokinetik i form av god systemisk distribution.

I en explorativ delstudie utvärderades dessutom läkemedelskandidatens effekt i 45 patienter med kognitiva störningar till följd av tidig leverencefalopati, även känt som dold leverencefalopati (CHE). Patienterna erhöll behandling med golexanolon eller placebo och efter behandlingsperioden analyserades behandlingseffekten på CHE samt risken för sjukdomsprogression från CHE till leverencefalopati (HE). Sammanfattningsvis indikerar studieresultaten att golexanolon har en positiv effekt på kognition genom förbättrad reaktionsförmåga (CRT), normaliserad hjärnsignalering (EEG) och förbättrad sömnstatus (ESS). De positiva fas 2-resultaten stödjer fortsatta utvecklingsinvesteringar i läkemedelskandidaten.

”Vi gläds åt att Umecrine Cognitions viktiga framgångar får spridning i internationell vetenskaplig media. Det är ett viktigt erkännande av den höga kvaliteten i bolagets utveckling av läkemedel mot leverencefalopati – ett komplext sjukdomstillstånd där behovet av effektiv behandling är stort”, kommenterar Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

Karolinska Developments ägarandel i Umecrine Cognition uppgår till 72%.

Forskningsartikeln finns tillgänglig på Journal of Hepatologys webbplats via länken nedan. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827821001847

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga