Delårsrapport januari – mars 2021

Första kvartalet 2021

  • Resultat efter skatt uppgick till 44,6 (-4,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,00 (-0,35) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 703 MSEK (63,04 SEK per aktie) per den 31 mars 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020.
  • Nettokassan uppgick till 180 MSEK (16,16 SEK per aktie) per den 31 mars 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.
  • Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

VD-kommentar

NAXS utvecklades positivt under första kvartalet och substanvärdet per aktie ökade med 8,5% inklusive lämnad utdelning.

Under första kvartalet gjorde NAXS ytterligare en saminvestering parallellt med JAB Holding, denna gång i Krispy Kreme Doughnuts verksamt i USA.

Vad gäller underliggande fonder förvärvade dessa 4 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 4 exit under perioden. Vidare genomfördes en partiell exit genom börsnotering av Kreate på Nasdaq Helsingfors.

NAXS lämnade under mars en utdelning om 3,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2020 vilket motsvarade en andel om 4,9% av substansvärdet per 31 december 2020.

Lennart Svantesson


Ekonomisk översikt

 2021
1/1–31/3
2020
1/1–31/3
Resultat efter skatt, TSEK44 621-3 950


 2021
31/3
2020
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK481 449428 651
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital6963
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK127 083128 762
Total exponering mot private equity fonder, TSEK608 532557 413
Övriga investeringar, TSEK

Total exponering mot private equity fonder, TSEK
42 22231 695
Nettokassa, TSEK180 176219 127
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK43,1738,44
Övriga investeringar per aktie, SEK3,792,84
Nettokassa per aktie, SEK16,1619,65
Eget kapital per aktie, SEK63,0460,87
Börskurs, SEK50,8049,90


Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 18.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.


Bilaga