Delårsrapport 2021, januari - mars

Kvartalet

  • Första kvartalets omsättning uppgick till 455 MSEK (361), motsvarande en ökning med 26%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 29 MSEK
  • Orderingången uppgick till 565 MSEK (401), motsvarande en ökning med 41%
  • Rörelseresultatet uppgick till 114 MSEK (67), motsvarande en rörelsemarginal på 25,0% (18,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 94 MSEK (48) och vinst per aktie till 1,93 SEK (1,01)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132 MSEK (55)

Senaste tolv månaderna

  • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 560 MSEK (1 500), vilket motsvarar en ökning med 4%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 51 MSEK
  • Orderingången uppgick till 1 611 MSEK (1 484), motsvarande en ökning med 9%
  • Rörelseresultatet uppgick till 335 MSEK (250), motsvarande en rörelsemarginal på 21,4% (16,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till 266 MSEK (212) och vinst per aktie till 5,70 SEK (4,56)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 447 MSEK (257)

  

VD kommentar

Full fart på våra affärer
Under slutet av förra året såg vi ett mer positivt marknadsklimat och en ökad efterfrågan av HMS produkter. Detta har fortsatt och förstärkts under inledningen av 2021 som varit betydligt starkare än förväntat. Vi gick ut med preliminära siffror på orderingång, omsättning och lönsamhet redan 8 april, och kan nu bekräfta och nyansera denna positiva bild. 

Kvartalets orderingång var mycket stark och uppgick till 565 MSEK, en ökning med 41% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en organiskt tillväxt i orderingång med 38%. Det är också särskilt glädjande att kunna konstatera att alla våra varumärkens orderingång växer med minst 35%.

Den kraftiga ökningen i orderingång drivs av en betydligt starkare slutmarknad där affärerna kommit tillbaka efter 18 månader av lägre investeringsklimat och pandemieffekter. Förutom marknadens generella återhämtning ser vi tillfälliga effekter i form av återuppbyggnad av lager hos våra kunder, efter ett svagt 2020. Men även, som en trolig konsekvens av ökade leveranstider för elektroniska komponenter, tillfälligt ökade säkerhetslager. Totalt bedöms dessa effekter påverkat orderingången positivt med ca 60-70 MSEK under kvartalet vilket vi bedömer inte är återkommande.

Även första kvartalets omsättning ökade starkt och uppgick till 455 MSEK, en ökning med 26%, varav organisk tillväxt med 19% jämfört med motsvarande period föregående år.

Trots fortsatt valutamotvind och utmaningar på komponentsidan, som ökat våra inköpskostnader, så kan vi fortsatt visa en positiv utveckling av vår bruttomarginal som uppgår till 64,0% (62,4%) för kvartalet. Den största effekten bakom den starka bruttomarginalen är det program som genomfördes under 2020 med effektiviseringar inom operations samt selektiva prisökningar.

Kvartalets rörelseresultat uppgår till rekordnivån 114 MSEK, en signifikant förbättring med 70% jämfört med första kvartalet föregående år. Det positiva resultatet är drivet av en expansiv omsättning i kombination med goda bruttomarginaler och fortsatt låga omkostnader, delvis drivet av minskat resande för våra medarbetare och minskade externa aktiviteter till följd av pandemin.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 132 MSEK (55) i kvartalet vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning. Vid kvartalets slut har vi en nettoskuld i förhållande till EBITDA om låga 0,21 (1,13).

Stark återhämtning på våra huvudmarknader
Den största bidragande faktorn till det starka kvartalet har varit en fortsatt återhämtning på våra huvudmarknader – till stor del drivet av Kontinentaleuropa, men även Kina och Japan har fortsatt utvecklas starkt, och på ordersidan har även USA visat rekordnivåer. Maskinbyggare och device-tillverkare inom samtliga segment har visat på god efterfrågan av våra erbjudanden. 

Inom Anybus har den tyska fordonsindustrin, som är en viktig målgrupp för Anybus försäljning, stått för en stor del av tillväxten via sina investeringar i omställning till elbilsproduktion.

Även i Asien har Anybus drivit tillväxten, till stor del genom robot och vindkraftsindustrin, vilket tar Asien till nya rekordnivåer både avseende försäljning och orderingång.

Procentec, som förvärvades föregående kvartal, har fortsatt utvecklas mycket starkt med en organisk tillväxt om 75% och en omsättning om 52 MSEK, drivet av ett antal nya nyckelkunder inom logistik.

Utrullning av HMS 2025-strategi
Vi har under kvartalet fortsatt arbetet med att implementera HMS 2025-strategi mot våra nya mål som presenterades under senare delen av 2020. Bland annat har vi förstärkt våra resurser inom de viktiga funktionerna M&A och hållbarhet, två av huvudområdena i vår nya strategi. 

Efter ett 2020 som satte käppar i hjulet för en del av våra expansionsplaner, har vi nu påbörjat en vidare expansion i Kina och vidare satsningar på andra intressanta marknader i Sydostasien.

Vi kommer framöver även göra ytterligare förstärkningar för att driva vår långsiktiga organiska tillväxt inom Industrial ICT (Information & Communication Technology), mot våra mål 2025 med en omsättning på mer än ”π” (3,14) miljarder kronor, att vara nettopositiva kring CO2 utsläpp samt att uppnå högt ställda mål inom kund & medarbetarnöjdhet.

Positiva utsikter för 2021
Återhämtningen har gått något snabbare än vad vi tidigare räknat med, och även om första kvartalet har vissa positiva engångseffekter räknar vi med att se en fortsatt stark efterfrågan under 2021. Det finns naturligtvis fortsatt osäkerheter kring vad som sker i pandemins utveckling, men vi bedömer riskerna som lägre för varje månad som går med allt fler vaccinerade. Trots stark efterfrågan levererar vi enligt normala leveranstider, men vi ser att kombinationen av vår starka orderingång och marknadens allt längre ledtider på halvledarkomponenter gör att vi kan förvänta oss vissa leveranstidsökningar mot kund, även prisläget på halvledare förväntas öka framgent. Som tidigare kommunicerats ser vi ett ökat intresse för vårt erbjudande inom Remote Access, vilket vi tror kommer ha en fortsatt stark marknad även efter pandemin. Vi bedömer även att våra omkostnader successivt kommer öka under året med nya satsningar och stegvis bättre förutsättningar för resor och kundmöten. 


Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2021-04-23

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 23 april 2021.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT ). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på hu­vudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.


 

Bilaga