Korrigering till börsmeddelandet om beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
23.4.2021 kl. 12.00

Korrigering till börsmeddelandet om beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

I Aktias svenskspråkiga börsmeddelande 13.4.2021 om beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte fanns ett fel.

I börsmeddelandet stod det felaktigt att bolagsstämman bemyndigade styrelsen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om utbetalning av en dividend om högst 0,43 euro per aktie för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019. Bemyndigandet gällde dividenden för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Koncernjurist Ari Syrjäläinen, tfn 050 362 9587

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.