Delårsrapport januari-mars 2021

• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 108 MSEK (115), en minskning med 6,1%.

• Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (2,6), rörelsemarginal 1,2% (2,3). Regeringens stödpaket med nedsatta sociala avgifter påverkade positivt förra årets första kvartals resultat med 0,6 MSEK.

• Resultatet för första kvartalet uppgick till 0,6 MSEK (1,7).

• Resultatet per aktie före och efter utspädning för första kvartalet uppgick till 0,07 SEK (0,18).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 2,9 MSEK (5,9).

• NGS fortsatte att utveckla sin verksamhet inom rekrytering och executive search genom förvärv av rekryteringsbolaget Qsearch AB. Avtalet ingicks den 19 januari 2021 och aktierna tillträddes den 1 februari 2021. Bolagets verksamhet redovisas i koncernens finansiella rapportering från och med 1 februari 2021.


VD kommentar

Årets första kvartal avslutades enligt förväntan vad gäller omsättning och rörelseresultat och jämfört med föregående kvartal har vi ökat omsättningen. Med en ökad priskonkurrens i områden med lägre efterfrågan, i kombination med ökade lönenivåer inom sköterskebemanningen där brist på personal råder, har rörelsemarginalen påverkats negativt.

Verksamheterna inom specialist- och chefsrekryteringen har utvecklats enligt plan avseende omsättning, om än med lägre resultatnivåer baserat på den prispress som råder i pandemins spår.

Vi har haft en stark utveckling inom sjuksköterske- och socionombemanningen, en utveckling som fortsätter in i andra kvartalet. Vår norska verksamhet är fortsatt påverkad av restriktioner och karantänregler, vilket innebär att vår personal inom sköterskebemanningen är förhindrad att ta uppdrag i Norge. Detta faktum kommer bidra negativt så länge restriktionerna kvarstår.

Läkarbemanningen har ett fortsatt utsatt marknadsläge på grund av att mycket av den planerade vården är skjuten framåt i tiden, men har trots detta bibehållit volymer i nivå med föregående kvartal.

Skolbemanningen påverkades av restriktioner och direktiv om distansundervisning under kvartalets första del, men kvartalet som helhet resulterade i en något ökad omsättning jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Under kvartalet förvärvades Qsearch, ett rekryteringsbolag med fokus på bank, finans och försäkring. Qsearch kompletterar Human Capital och Source och har tydliga synergier med dessa verksamheter. Qsearch har haft en mycket positiv utveckling under kvartalet och samarbeten kring projekt och affärer pågår redan med de andra rekryteringsverksamheterna inom koncernen.

Under förutsättning att inte ytterligare restriktioner tillkommer och att signalerna om en förbättrad marknadsutveckling kvarstår, har vi ett positivt andra kvartal framför oss. Majoriteten av verksamheterna har goda nivåer utifrån de nya förutsättningarna i pandemins spår och i samtliga verksamheter är aktivitetsnivån hög. De kostnadsbesparingar i form av minskning av interna medarbetare som genomfördes under 2020, gör att vi nu arbetar aktivt med nyrekrytering för att stå redo att möta en ökad efterfrågan.

Efter ett första kvartal som landade på förväntade nivåer ser vi sammanfattningsvis positivt på nästkommande kvartal. Med de signaler vi utgår från per idag ser vi framför oss en mer normaliserad marknad och i kombination med att vaccinationerna håller tidplan ser vi goda möjligheter till tillväxt i kvartal två. Med ett nytt, lönsamhetsstärkande förvärv adderat till NGS, ser vi också möjligheter till förbättrade lönsamhetsnivåer.


Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 klockan 13:00. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

Bilaga