Nilörngruppen publicerar Årsredovisningen och Hållbarhetsrapporten för 2020

Nilörngruppen AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2020 på bolagets webbplats, www.nilorn.se.

Borås den 23 april 2021

Vid frågor kontakta:

Krister Magnusson
CEO
M: +46 704 852 114
E: krister.magnusson@nilorn.com

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/4 2021 kl. 16,00 CET.

 

Bilagor