NGS Group AB: Årsstämmokommuniké 2021

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 23 april 2021 kl. 15:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes.

• Beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägare för räkenskapsåret 2020 och att den ansamlade vinsten om 121 298 237 kr balanseras i ny räkning.

• Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020.

• Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordinarie styrelseledamot och 200 000 kr till styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

• Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth, Gerth Svensson och Helene Jansbo omvaldes till styrelseledamöter och Johan Renvall valdes till ny styrelseledamot. Bertil Johanson valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att de har för avsikt att utse Joakim Söderin att vara huvudansvarig revisor.

• Det beslutades att valberedningen ska bestå av Krister Huth, Erik Dyrmann Juhler samt Bertil Johanson. Krister Huth valdes till ordförande för valberedningen.

• Det beslutades att godkänna bolagets ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2020.

• Det beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2021. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

• Det beslutades att anta ny bolagsordning i vilken det föreskrivs att poströstning är tillåten och där tidigare föreskrift om avstämningsdag inför stämma tas bort.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.


För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på telefon 0704-14 81 28 eller mailadress ingrid.nordlund@ngsgroup.se.


Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 16.00.

Bilaga