Världens första försäljning av olja som certifierats som klimatneutral

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att världens första försäljning av olja som certifierats som klimatneutral i sin produktion1 gjorts till Saras S.p.A ( Saras ), från offshorefältet Edvard Grieg i Norge.

Sammanfattning

  • Världens första försäljning av råolja som certifierats som klimatneutral har gjorts till Saras raffinaderi i Sarroch, Sardinien
  • Transparent väg mot klimatnautralitet:
    • Edvard Griegfältet certifierat som Low Carbon om 3,8 kg CO2 per boe
    • Leverans av 600 000 fat råolja från Edvard Grieg
    • Återstående koldioxidutsläpp om 2 302 ton CO2 har klimatkompenserats genom högkvalitativa naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären
  • Intertek, en oberoende specialist för tester och certifiering, har certifierat varje sålt fat som klimatneutralt, vilket innefattar koldioxidutsläpp under fältets hela livscykel
  • Från 2025 kommer alla fat som produceras av Lundin Energy att vara klimatneutrala i sin produktion

Lundin Energys fält Edvard Grieg var det första oljefältet i världen att bli oberoende certifierat av Intertek Group plc (Intertek), och erhålla deras CarbonClearTM certifikat. Fältet har vid 3,8 kg CO2 per fat oljeekvivalenter (boe) certifierats som Low Carbon, vilket inkluderar koldioxidutsläpp för fältets hela livscykel inklusive prospektering, utbyggnad och produktion. Detta är fem gånger lägre än världsgenomsnittet2. För att kunna leverera en fullständigt klimatneutral olja till Saras , har resterande koldioxidutsläpp om 2 302 ton CO2, kompenserats för genom investering i ett högkvalitativt projekt för naturliga metoder för att avlägsna koldioxid från atmosfären (nature-based carbon capture), som är certifierat av Verified Carbon Standard (VCS). Dessutom är hela försäljningen oberoende certifierad av Intertek under CarbonZeroTM standard. Som ett resultat av detta har varje fat som levererats till Saras producerats utan några koldioxidutsläpp.

Olja är en av de mest grundläggande råvarorna för den globala ekonomin och energisystem, och kommer fortsätta att vara det under årtionden framöver. För att kunna minska koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan, i linje med Parisavtalets mål, är det av avgörande betydelse att kunna redovisa ursprunget för varje fat olja. Energiomställningen fortsätter att accelerera, och genom att tillhandahålla fat som certifierats för att de producerats med låga koldioxidutsläpp till våra kunder, kan de i sin tur fortsätta att minska koldioxidutsläppen i sina led, och leverera en differentierad produkt till sina slutanvändare. Från 2025 kommer varje fat som produceras av Lundin Energy att produceras klimatneutralt.

Saras är en ledande oberoende aktör inom raffinaderibranschen i Medelhavsområdet, med en produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton per år, och med en framgångsrik modell för effektivitet och miljömässig hållbarhet tack vare den kunskap som utvecklats under nästan 60 år i branschen. I syfte att vara innovativa, hållbara och en föregångare bland energileverantörer, söker och utvecklar Saras aktivt olika projekt med målsättning att minimera sin miljöpåverkan.

Nick Walker, koncernchef och vd för Lundin Energy kommenterar:
”Vi var det första bolaget att få ett av våra fält oberoende certifierat för sina låga koldioxidutsläpp, och denna certifierade klimatneutrala transaktion med Saras är nästa steg i vad vi tror kommer att bli en viktig faktor för att differentiera Lundin Energy. Fatens ursrung och hur de produceras blir allt viktigare, eftersom samhället och industrin behöver råmaterial med ett lägre koldioxidavtryck för att minska sina egna koldioxidutsläpp och uppfylla målen i Parisavtalet. Denna försäljning har varit möjlig tack vare vår branschledande strategi för minskade koldioxidutsläpp. Det är även ett tydligt tecken på var råvarumarknaden är på väg och det potentiella värde som kan realiseras genom en effektiv, industriledande minskning av koldioxidutsläpp.

Det gläder mig att genomföra denna, för industrin första, försäljning till Saras i Italien. Deras progressiva strategi för att minska sina koldioxidutsläpp är i linje med vår, och genom denna första certifierade försäljning av råolja kommer de att tydligt kunna differentiera sin raffinerade produkt mot sin egen kundbas.”

Dario Scaffardi, vd och chef för Saras , kommenterar:
”Vi är väldigt stolta över att vara ett av de första raffinaderierna att ta sig an denna innovativa möjlighet. Förvärvet av certifierad klimatneutralt producerad råolja från Lundin visar tydligt det pågående och ökade fokus vår koncern lägger på miljömässig hållbarhet i verksamheten. Det är även i linje med flera andra projekt som vi har genomfört för att leverera vår strategi för minskade koldioxidutsläpp. Våra insatser har fram tills nu främst varit inriktade på att minska och klimatkompensera för raffinaderiets direkta koldioxidavtryck. Detta med ett flertal projekt för att öka produktionen av biobränslen, initiativ för energieffektivitet, produktion av förnybar energi och grön vätgas.”


Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin

Koncernen Saras , grundad av Angelo Moratti 1962, är en ledande oberoende aktör i den europeiska raffinaderibranschen. Dess industriområde, baserat i Sarroch, på Sardiniens sydvästra kust, innefattar ett av de största raffinaderierna i Medelhavet och ett 575 MW IGCC-kraftverk (Integrated Gasification Combined Cycle). Genom moderbolaget Saras S.p.A. och dess dotterbolag, Saras Trading SA, baserat i Genève, och Saras Energia SAU, baserat i Madrid, säljer och distribuerar koncernen oljeprodukter på de inhemska och internationella marknaderna. Koncernen bedriver även produktion och försäljning av el genom sina dotterbolag Sarlux Srl (IGCC-anläggning) och Sardeolica Srl (vindkraftverk). Dessutom tillhandahåller koncernen industriteknik och forskningstjänster till olje-, energi- och miljösektorerna genom sitt dotterbolag Sartec Srl. Koncernen har cirka 1 690 anställda och en total intäkt på cirka 5,3 miljarder euro per den 31 december 2020 (cirka 9,5 miljarder euro per den 31 december 2019). För mer information, besök oss på www.saras.it


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


      (1)   Klimatneutral över fältets hela livscykel, vilket inkluderar koldioxidutsläpp från prospektering, utbyggnad och produktion (scope 1 och 2).

      (2)   Enligt den senast tillgängliga informationen från organisationen International Association of Oil and Gas Producers.


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga