AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte

Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 26 april 2021

Vid årsstämman i AB Traction och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 2,00 kronor per aktie (totalt 29,6 Mkr) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 28 april 2021 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 3 maj 2021.

Arvode till styrelsen fastställdes till 240 000 kronor, att fördelas med 120 000 kronor var till de två av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Inget arvode utgår till styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Henrik Lange, Jonas Olavi, Bengt Stillström och Petter Stillström. Årsstämman omvalde Bengt Stillström till styrelsens ordförande.

Mazars SET Revision AB valdes till revisor intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Bergman som huvudansvarig revisor.

Styrelsens ersättningsrapport liksom styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen godkändes. Den nya bolagsordningen innehåller en paragraf som tillåter styrelsen att besluta om att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av egna aktier, motsvarande maximalt 10 % av totalt antal utestående aktier. Återköpen får ske över NASDAQ Stockholm. Styrelsens mandat innefattar även en möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar som lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och där betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslöt styrelsen om att bemyndiga VD att vid lämpligt tillfälle hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Petter Stillström 08-506 289 00

Informationen är sådan som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april kl. 16.00.

Bilaga