Delårsrapport Kvartal 1 Fenix Outdoor International AG

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2021-01-01 – 2021-03-31

Första kvartalet 2021-01-01 – 2021-03-31

  • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 128 124 (TEUR 129 282), en minskning med 0,9%.
  • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 26 119 (TEUR 17 685).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 14 529 (TEUR 6 778).
  • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 15 688 (TEUR 8 938).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 9 633 (TEUR 4 412).
  • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,72 (EUR 0,33).

Händelser efter rapportperiodens slut

Förutom Covid19 påverkan har det inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut. Det finns fortsatt några för Fenix Outdoor viktiga marknader, som Tyskland, som är nedstängda. För vidare information se kommentar från Styrelseordförande och not 4.

Återköp av egna aktier i bolaget

Per 2021-03-31 innehar företaget 119 598 egna B-aktier, vilket representerar 0,89% av aktiekapitalet.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 den 27 april 2021.

KONTAKTPERSON Martin Nordin, Styrelseordförande +41 797 99 27 58

Bilaga