DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
        
DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2021


Stark tillväxt och fördubblat rörelseresultat

  • 12,4 procent omsättningstillväxt i kvartalet, tillväxt för femte kvartalet i rad
  • Omsättningen över 2 miljarder SEK på rullande 12-månadersbasis för första gången
  • Fördubblat rörelseresultat som effekt av vidtagna åtgärder inom EM och ökad lönsamhet från intressebolag

JANUARI - MARS 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 472,1 (420,1) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (1,9) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,63 (0,16) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 (58,6) MSEK.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 41,39 (39,35) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELL  Q1Q11/4 2020Helår
UTVECKLING (MSEK)  2021202031/3 20212020
       
Nettoomsättning  472,1420,12 010,01 957,7
Rörelseresultat  3,81,932,630,7
Resultat efter finansiella poster  3,91,531,328,8
Resultat efter skatt  3,30,825,022,5
Rörelsemarginal (%)  0,80,51,61,6
Soliditet (%)  39,134,539,134,6
Eget kapital per aktie (SEK)  41,3939,3541,3940,74
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)  0,630,164,804,33
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)  0,630,164,804,33
Aktier vid periodens utgång (tusental)  5 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)  5 2015 2015 2015 201

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 27 april 2021 kl. 10.30.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

 

Bilaga