Kommuniké från Bilias årsstämma 2021


Bilia AB:s årsstämma hölls tisdagen den 27 april 2021. Med anledning av pågående pandemi genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade rösträtt endast genom poströstning.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade om en utdelning om 6 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar om 3 kronor vardera med avstämningsdagar torsdagen den
29 april 2021 och onsdagen den 27 oktober 2021. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är tisdagen den 4 maj 2021 respektive måndagen den 1 november 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Ingrid Jonasson Blank, Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Mats Holgerson, Jan Pettersson, Nicklas Paulson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Mats Qviberg omvaldes till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode enligt följande: styrelsens ordförande och vice ordförande erhåller 400 000 kronor vardera, övriga ledamöter erhåller 250 000 kronor vardera, ordföranden i revisionsutskottet erhåller 120 000 kronor, ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 60 000 kronor vardera, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kronor, ledamöterna i ersättningsutskottet 10 000 kronor vardera, ordförande i fastighetsutskottet erhåller 50 000 kronor och ledamoten i fastighetsutskottet 25 000 kronor.

Val av revisor

Årsstämman beslutade om nyval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2022 med auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Bolagsordningsändring

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna innebär att begreppet ”firma” ersätts av ”företagsnamn”, att möjlighet för styrelsen att besluta om att samla in fullmakter inför bolagsstämma dels att besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post för bolagsstämma införs samt att aktieslag B avskaffas.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (”Programmet”). Programmet riktar sig till cirka sextio ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen. Deltagande i Programmet förutsätter att deltagaren bidragit med en privat investering genom förvärv av aktier i Bilia AB (publ) (”Sparaktier”) motsvarande maximalt mellan 7 och 14 procent av deltagarens bruttogrundlön och minst 25 000 kronor.

För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Programmet kan deltagare få maximalt tre prestationsaktier (”Prestationsaktier”) vederlagsfritt från Bilia om av styrelsen fastställda mål avseende totalavkastning på Bilias aktier och ökad vinst per aktie uppfylls. Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att deltagaren behåller sina ursprungliga Sparaktier från starten av Programmet till och med den 31 mars 2024 och att deltagaren fortfarande är anställd inom Bilia-koncernen vid denna tidpunkt. Det maximala antalet Prestationsaktier som tilldelas inom ramen för Programmet uppgår till 150 000.

Årsstämman beslutade vidare att bolaget ska äga rätt att överlåta högst 150 000 egna aktier som Bilia tidigare förvärvat till deltagarna för att säkerställa leverans av Prestationsaktier inom ramen för Programmet.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om överlåtelse av högst 50 000 egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, i syfte att täcka sociala avgifter för Programmet.

 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Göteborg den 27 april 2021

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se 
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo , BMW , Toyota, Renault , Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault , Toyota och Dacia.

Bilia erbjuder nya och begagnade bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt kunderbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 Mdkr år 2020 och hade cirka 4 700 anställda. 

Bilaga