Electra Gruppens årsstämma

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2021-04-27

Electra Gruppens årsstämma

Electra Gruppen har den 27 april hållit årsstämma, med Peter Elving som ordförande.

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att dela ut 3,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2020. Stämman beslutade också om en extra utdelning om 1,00 kronor per aktie. Totalt 4,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är torsdag den 29 april maj 2020. Utdelningen kommer då att utsändas från Euroclear den 4 maj 2021.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem. I enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Årsstämman utsåg Peter Elving till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget EY AB valdes till bolagets revisorer intill slutet av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Anders Johansson till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 850 000 kr att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: Till styrelsens ordförande utgår 250 000 kr (tidigare 250 000 kr) och till envar av de övriga ledamöterna utgår 150 000 kr (tidigare 150 000 kr).

Övriga beslut
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra Gruppen AB och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Bilaga