Pressmeddelande Årsstämma Fenix Outdoor International AG

Fenix Outdoors årsstämma i Solna den 27 april 2021 har genomförts

Stämman hölls utan fysisk närvaro av aktieägare. Ägarna har utövat sin rösträtt genom utfärdande av fullmakt med instruktioner till det oberoende ombudet.

Stämman beslutade

 • att godkänna årsredovisningen för 2020
 • utdelningen 2020 till 15 SEK (12+3) per B-aktie och 1,5 SEK (1,2+0,3) per A-aktie
 • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 • omval av styrelse; Mats Olsson, Ulf Gustafsson, Sebastian von Wallwitz, Susanne Nordin och Rolf Schmid
 • omval av Martin Nordin som styrelsens ordförande
 • omval av ersättningskommitté; Ulf Gustafsson och Susanne Nordin
 • omval av Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma
 • omval av Ernst & Young Ltd, i Zürich som revisorer, fram till slutet av nästa årsstämma
 • följande ersättningar:
  • Maximalt EUR 1 400 000 som total ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2022
  • Maximalt EUR 2 500 000 som total fast ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2022
  • Ingen rörlig ersättning till de ledande befattningshavarna för räkenskapsåret 2020.

För ytterligare information kontakta

Styrelseordförande Martin Nordin
+41 797 992758

Bilaga