Elanders AB: Delårsrapport januari - mars 2021

Första kvartalet 2021

  • Omsättningen ökade med 162 Mkr till 2 734 (2 572) Mkr, vilket var en ökning med 15 procent organiskt.
  • EBITA ökade till 142 (81) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,2 (3,1) procent. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på EBITA om 11 Mkr.
  • Resultat före skatt ökade till 104 (28) Mkr, vilket var en förbättring med 271 procent.
  • Nettoresultatet ökade till 69 (15) Mkr, motsvarande 1,91 (0,43) kronor per aktie.
  • Operativa kassaflödet uppgick till 107 (356) Mkr, varav förvärv utgjorde -45 (0) Mkr.
  • Bristen på halvledare medförde mindre störningar i produktionen för vissa av koncernens kunder under kvartalet. Det ser ut som störningarna även kommer att fortsätta under andra kvartalet.
  • Det existerande kreditavtalet med koncernens huvudbanker löper ut under första kvartalet 2022. Refinansieringsdiskussioner har redan inletts med målsättningen att ha ett nytt avtal på plats under andra kvartalet 2021.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 07.30 CET.

Bilaga