Sinch AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2021

Januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 106 procent till 3 349,9 MSEK (1 624,2). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 38 procent.
  • Bruttoresultatet ökade med 84 procent till 820,0 MSEK (446,7). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 24 procent.
  • Justerad EBITDA1 ökade med 30 procent till 240,3 MSEK (184,3). Exklusive valutaeffekter och kostnader för incitamentsprogram hade ökningen varit 52 percent.
  • Justerad EBIT2 uppgick till 215,0 MSEK (168,8).
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 140,8 MSEK (96,4).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,12 SEK (1,74).

”Vi levererar i stor skala och bara under första kvartalet hanterade vi 40 miljarder mobilmeddelanden. Vi drar både nytta av en global plattform samtidigt som vi inser vikten av lokal närvaro.” – Oscar Werner, VD

Viktiga händelser under kvartalet

  • Den 1 februari slutförde Sinch förvärvet av Wavy för en total kontant köpeskilling på 355 miljoner BRL och 1 534 582 nya aktier i Sinch. Förvärvet finansierades genom en kombination av befintlig kassa och lånefaciliteter. Wavy är en ledande leverantör av meddelandetjänster i Latinamerika med en ledande position inom nästa generations interaktiva meddelanden. Wavy är verksamma i Brasilien, Mexiko, Colombia, Peru, Chile, Argentina och Paraguay.
  • Den 1 februari 2021 avyttrades Sinch produkter inom Business Support Systems (BSS) för mobiloperatörer till eRate, en Norgebaserad telekomspecialist med fokus på lösningar inom billing och rating.
  • Den 17 februari 2021 annonserade Sinch att man kommit överens om att förvärva Inteliquent, den största oberoende leverantören av rösttjänster i USA, för en total kontant köpeskilling om 1 140 MUSD på kassa- och skuldfri basis. Förvärvet etablerar Sinch som en ledande leverantör av rösttjänster till amerikanska företag och teleoperatörer. Inteliquent tillhandahåller röstkommunikation för de ledande leverantörerna av kommunikationstjänster och företag i Nordamerika. Bolaget äger ett redudant, geo-diversifierat, operatörsklassat Tier 1-nätverk som är direkt kopplat till operatörer som når 94 procent av den amerikanska befolkningen.
  • Covid-19 har fortsatt negativ påverkan på det mindre segmentet Röst och Video. Den sammantagna finansiella effekten på hela koncernen förblir dock måttlig eftersom volymerna samtidigt ökat inom Meddelandetjänster.

1 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3.
2 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar, vilka ej påverkar kassaflödet. För specifikation av avskrivningar, se not 4.

Inbjudan till telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en webbsänd telefonkonferens klockan 14.00 CEST den 28 april. Följ presentationen på investors.sinch.com/webcast eller ring in och registrera dig ett par minuter i förväg.
Sverige:                +46 (0) 8 566 42 651
Storbritannien:      +44 (0) 333 30 00 804
USA:                     +1 631 913 1422
Access code:          892 718 64#

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Heath, strategichef och ansvarig för investerarrelationer
+46 72 245 50 55
thomas.heath@sinch.com

Roshan Saldanha, finanschef
+46 73 660 24 19
roshan.saldanha@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, XSTO: SINCH.

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ), ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks¬förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2021 klockan 07.30.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.


Bilaga