OP Gruppens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Resultatet före skatt 265 miljoner euro – intäkterna ökade och nedskrivningarna av fordringar minskade

OP Gruppen
Delårsrapport 1.1.-31.3.2021
Börsmeddelande 28.4.2021 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Resultatet före skatt 265 miljoner euro – intäkterna ökade och nedskrivningarna av fordringar minskade

 • Resultatet före skatt förbättrades till 265 miljoner euro (129).
 • Bland intäkterna från kundrörelsen ökade försäkringsnettot med 19 % till 157 miljoner euro (131) och provisionsnettot med 10 % till 270 miljoner euro (244). Räntenettot sjönk med 1 % till 316 miljoner euro (319).
 • Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 80 miljoner euro från jämförelseperioden till 91 miljoner euro (11).
 • Totalt ökade intäkterna med 35 % till 896 miljoner euro (662).
 • Kostnaderna minskade med 2 % till 507 miljoner euro (518).
 • Nedskrivningarna av fordringar, 22 miljoner euro (105), var 0,09 % (0,44) av kredit- och garantistocken. Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar till följd av coronapandemins inverkan på kreditstockens kvalitet och ibruktagningen av den nya definitionen av fallissemang på grund av ändringar i regelverket.
 • OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 1 % till 94 miljarder euro (93) och inlåningen med 10 % till 71 miljarder euro (65).
 • CET1-kapitaltäckningen var 18,1 % (18,9). Nedgången i relationstalet påverkades av ECB:s beslut som ökade företagsexponeringarnas riskvägda poster.
 • Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt ökade med 59 miljoner euro till 66 miljoner euro (8). Räntenettot ökade med 3 % och provisionsnettot med 5 %. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 57 % till 24 miljoner euro (57). Utlåningen ökade på ett år med 1 % och inlåningen med 10 %.
 • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt ökade med 101 miljoner euro till 115 miljoner euro (14). Räntenettot minskade med 1 % och provisionsnettot ökade med 48 %. Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 39 miljoner euro till 49 miljoner euro (9). Återföringar av nedskrivningar av fordringar förbättrade resultatet med 2 miljoner euro (-47). Utlåningen minskade på ett år med 1 %.
 • Segmentet Försäkrings resultat före skatt ökade med 58 miljoner euro till 117 miljoner euro (59). Försäkringsnettot växte med 19 % till 164 miljoner euro (138). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 35 miljoner euro till 56 miljoner euro (21). Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 86,0 (92,7).
 • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -22 miljoner euro (57). Under jämförelseperioden förbättrade försäljningen av fastigheten i Vallgård resultatet med 96 miljoner euro.
 • Under rapportperioden investerade OP Gruppen totalt 70 miljoner euro (82) på att utveckla sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen.
 • Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 51 miljoner euro (65). Det gjordes ändringar i hur OP-bonus samlas från och med 1.11.2020.
 • Antalet ägarkunder hos andelsbankerna uppgick till 2,0 miljoner (2,0). Antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse var 1,3 miljoner (1,3).
 • OP Gruppen följer Europeiska centralbankens rekommendation i sin vinstutdelning. I enlighet med rekommendationen diskuterade OP Gruppen vinstutdelningsnivån med ECB:s tillsynsgrupp, och räntorna på Avkastningsandelarna för 2019 betalades till innehavarna av Avkastningsandelar 8.2.2021. Räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 betalas tidigast i oktober 2021.
 • Coronapandemin medför osäkerhet i nedskrivningarna av fordringar och intäkterna från placeringsverksamheten. Resultatet före skatt 2021 uppskattas bli mindre än 2020. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för 2021".

OP Gruppens nyckeltal

  1–3/2021 1–3/2020 Förändring, % 1–12/2020
Resultat före skatt, mn € 265 129 105,6 785
    Hushållsbank 66 8 771,1 115
    Företagsbank 115 14 745,2 349
    Försäkring 117 59 98,0 348
    Övrig rörelse -22 57 -138,2 3
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -51 -65 -20,9 -255
         
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 6,5 3,1 3,4* 5,0
Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 7,6 4,7 3,0* 6,6
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,52 0,26 0,26* 0,42
Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,61 0,39 0,22* 0,55
  31.3.2021 31.3.2020 Förändring, % 31.12.2020
CET1-kapitaltäckning, % 18,1 17,7 0,5* 18,9
Utlåning, md € 93,8 93,0 0,9 93,6
Inlåning, md € 71,3 64,8 10,0 70,9
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %** 2,4 2,0 0,4* 2,5
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,09 0,44 -0,35* 0,23
Ägarkunder (1 000) 2 032 2 007 1,3 2 025

*Förändring i relationstalet
**Nyckeltalets innehåll och namn har ändrats Q1/2021. Jämförelseuppgifterna har justerats. Ändringen beskrivs närmare under tabellen Exponeringar med anstånd och nödlidande fordringar i avsnittet Riskposition i delårsrapporten.

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer


Vår kundrörelse utvecklades starkt under början av året. Intäkterna från kundrörelsen ökade med 7 procent och nådde rekordnivån 743 miljoner euro. Utvecklingen var särskilt gynnsam inom försäkringsrörelsen och kapitalförvaltningen. Försäkringsnettot och provisionsnettot ökade klart från jämförelseperioden. Däremot minskade räntenettot något.

OP Gruppens resultat före skatt fördubblades och steg med 136 miljoner euro till 265 miljoner euro. Resultatet för alla affärsrörelsesegment förbättrades avsevärt från jämförelseperioden. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade betydligt tack vare i synnerhet den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Till det ökade resultatet bidrog även en kraftig ökning av intäkterna från kundrörelsen och en minskning av nedskrivningarna av fordringar.

Nedskrivningarna av fordringar minskade med 83 miljoner euro från jämförelseperioden. I fjol ökade nedskrivningarna till följd av tillämpningen av den nya definitionen av fallissemang och coronapandemins inverkan på kreditstockens kvalitet.

OP Gruppens kostnader minskade från jämförelseperioden. Under början av året var i synnerhet ICT-kostnaderna lägre än under jämförelseperioden.

OP Gruppens kapitaltäckning är stark. CET1-kapitaltäckningen var vid slutet av mars 18,1 procent.

OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 1 procent och inlåningen med 10 procent. Kundernas ökade sparande påskyndade tillväxten i inlåningen.

Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är fortfarande gott. Förtroendet återspeglas bland annat i den ökade aktiviteten på bostadsmarknaden. I OP Gruppen var mars den bästa månaden på tio år inom bostadsfinansieringen.

Sparandet i placeringsfonder ökade kraftigt i fjol och denna ökning fortsatte. En del av konsumenternas pengar har under coronakrisen gått till långsiktigt sparande, vilket har en positiv effekt på finländarnas förmögenhetsökning. OP:s fonder fick över 60 000 nya andelsägare under januari–mars. I februari överskreds gränsen på en miljon fondandelsägare i OP Gruppen. Som en del av att vårt förnyade ägarkundsprogram lanserade vi i början av året en ny förmånshelhet för placerare med vilken vi vill uppmuntra våra ägarkunder att spara och placera på lång sikt.

Enligt en undersökning som Näringslivets forskningsinstitut Etla publicerade i mars var OP Gruppen det företag som direkt skapade mest mervärde i Finland. Vårt mervärde för samhällsekonomin uppgick 2019 till cirka 1,7 miljarder euro. Effekten av OP Gruppens verksamhet för samhällsekonomin i Finland har ökat under årtiondet med flera hundra miljoner euro.

Coronaläget var fortsatt svårt under början av året, men ekonomins motståndskraft var tämligen god. Världsekonomin har fortsatt att återhämta sig, och även i Finland har ekonomin klarat smittökningar och restriktioner med förhållandevis små skador. Enligt de senaste uppgifterna har ekonomin återhämtat sig också under det första kvartalet, och konkurserna har legat på en moderat nivå.

Pandemin drabbar dock ekonomin ojämnt. En del av servicebranscherna har dragit ett tungt lass medan en stor del av ekonomin mår bra. När vaccinationerna framskrider kan också de hårdast drabbade branscherna börja återhämta sig, trots att läget fortfarande är kritiskt för många företag. 

Företagens förtroende för Finlands ekonomiska tillväxtutsikter på längre sikt är svagt enligt OP:s undersökning bland storföretag. Det handlar inte enbart om handlingar i praktiken utan även om atmosfären. Det vore bra om förtroendet för en företagsvänlig ekonomisk politik kunde återställas. Utan det kan en kommande högkonjunktur inte utnyttjas fullt ut. Nu är det mycket viktigt att fokusera på att trygga den offentliga ekonomins bärkraft på lång sikt.

Januari–mars

OP Gruppens resultat före skatt var 265 miljoner euro (129). Resultatet ökade med 136 miljoner euro från jämförelseperioden. Av intäkterna från kundrörelsen ökade försäkringsnettot och provisionsnettot. Resultatet förbättrades även till följd av att intäkterna från placeringsverksamheten ökade samt kostnaderna och nedskrivningarna av fordringar minskade.

Räntenettot minskade med 0,7 procent till 316 miljoner euro. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 2,5 procent och i segmentet Företagsbank sjönk det med 0,8 procent. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 0,9 procent till 93,8 miljarder euro och inlåningen med 10,0 procent till 71,3 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 5,1 miljarder euro (6,2).

Försäkringsnettot ökade med 19,1 procent till 157 miljoner euro. Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 0,9 procent till 372 miljoner euro, och försäkringsersättningarna minskade med 9,8 procent till 218 miljoner euro. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent förbättrades till 86,0 (92,7).

Provisionsnettot uppgick till 270 miljoner euro (244). Provisionsnettot från betalningsrörelsen ökade med 8 miljoner euro samt fond- och förvaltningsprovisionerna med 7 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 285 miljoner euro till 146 miljoner euro. Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat uppgick till 31 miljoner euro (26), varav realisationsvinsterna uppgick till 9 miljoner euro (10).

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet var -20 miljoner euro (-131). Nettointäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med totalt 198 miljoner euro till följd av förändringar i det verkliga värdet på derivaten. Avkastningen på aktier värderade till verkligt värde via resultatet ökade däremot med 287 miljoner euro från jämförelseperioden. Under jämförelseperioden i början av coronapandemin minskade aktiernas verkliga värden avsevärt. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, förbättrade resultatet med 12 miljoner euro (-15). Livförsäkringsposterna, som bland annat innehåller förändringar i försäkringstekniska poster, ökade nettointäkterna från placeringsverksamheten med 178 miljoner till 134 miljoner euro.

På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Det tillfälliga undantaget minskade intäkterna från placeringsverksamheten med 55 miljoner euro, medan det under jämförelseperioden ökade intäkterna från placeringsverksamhet med 151 miljoner euro. Totalt ökade intäkterna från placeringsverksamheten med 80 miljoner euro från jämförelseperioden till 91 miljoner euro. Realisationsvinster för alla finansiella instrument värderade via fonden för verkligt värde bokfördes för totalt 57 miljoner euro (23). OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var -0,6 procent (-2,3). De negativa intäkterna från placeringar till verkligt värde påverkades av räntestegringar.

De övriga rörelseintäkterna minskade betydligt från jämförelseperioden till 7 miljoner euro (107). De övriga rörelseintäkterna ökade under jämförelseperioden till följd av försäljningen av fastigheten i Vallgård. För affären bokfördes en realisationsvinst på 98 miljoner euro bland jämförelseperiodens övriga rörelseintäkter och kostnader på 2 miljoner euro bland övriga rörelsekostnader. OP Gruppen fortsätter sin verksamhet i fastigheten med ett långfristigt hyresavtal, och fastigheten redovisades som en nyttjanderättspost i balansräkningen.

Kostnaderna minskade med 2,2 procent till 507 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 6,7 procent till 222 miljoner euro till följd av att antalet anställda ökade. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 2,3 procent till 64 miljoner euro.

De övriga rörelsekostnaderna minskade med 9,7 procent till 221 miljoner euro. ICT-kostnaderna minskade med 16 miljoner euro till 91 miljoner euro. Under jämförelseperioden ökade ICT-kostnaderna på grund av en engångsinvestering i datasystemmiljön. Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 46 miljoner euro (50). Myndighetsavgifterna ökade med 33,3 procent till 46 miljoner euro till följd av att EU:s stabilitetsavgift ökade.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 20 miljoner euro (114), varav 22 miljoner euro (106) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Den nya definitionen av fallissemang, som togs i bruk under jämförelseperioden, ökade i samband med ibruktagningen nedskrivningarna av fordringar för jämförelseperioden med 44 miljoner euro. Under jämförelseperioden ansökte kunderna också aktivt om amorteringsfrihet för krediter och ändringar i betalningstiderna på grund av coronakrisen, vilket tillsammans med förändringarna i de makroekonomiska parametrar som används vid beräkningen av förväntade kreditförluster ökade nedskrivningarna av fordringar under jämförelseperioden med 29 miljoner euro. Slutliga nettokreditförluster bokfördes för 35 miljoner euro (18). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 691 miljoner euro (708). De nödlidande fordringarna (brutto) uppgick till 2,4 procent (2,5) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,09 procent (0,44) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt uppgick till 55 miljoner euro (33). Den effektiva skattesatsen var 20,9 procent (25,7). Den effektiva skattesatsen steg under jämförelseperioden till följd av förändringar i uppskjutna skatter som berodde på försäljningen och återhyrningen av fastigheten i Vallgård.

OP Gruppens eget kapital uppgick till 13,2 miljarder euro (13,1). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 2,9 miljarder euro (3,0), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2021 är 3,25 procent. Den ränta som ackumulerats på Avkastningsandelarna uppskattas till totalt 23 miljoner euro (24). För 2020 betalas räntor för totalt 95 miljoner euro tidigast i oktober 2021 i enlighet med ECB:s rekommendationer. För 2019 betalades räntor för totalt 97 miljoner euro 8.2.2021.

Totalresultatet var 187 miljoner euro (-150). Under jämförelseperioden minskade totalresultatet till följd av förändringarna i fonden för verkligt värde.

Utsikter för 2021

Coronapandemin belastade fortfarande ekonomin vid början av 2021. Pandemin försämrade dock inte den ekonomiska utvecklingen lika mycket som tidigare. Framför allt i världshandeln och industrin hölls trenden god. Under kvartalet började förtroendet för ekonomin att förstärkas även i servicebranscherna, och de positiva förväntningarna återspeglades på finansmarknaden. Aktiekurserna och priserna på råvaror steg. De positiva utsikterna ledde till att inflationsförväntningarna och de långa räntorna steg. Centralbankerna fortsatte ändå med sin lätta politik och framhöll att den stimulerande linjen skulle fortsätta ännu en lång tid.

Finlands ekonomi har på basis av de uppgifter som finns tillgängliga klarat det ökade antalet coronavirusfall och de restriktioner de lett till relativt bra. Förtroendet för ekonomin har förstärkts och ekonomin väntas återhämta sig allt mer i takt med att vaccinationerna framskrider och pandemin avtar.

Coronapandemin leder fortfarande till osäkerhet i de ekonomiska utsikterna. En plötslig försämring i pandemiutvecklingen skulle påverka OP Gruppen på tre sätt: osäkerheten skulle öka på finans- och placeringsmarknaden samt i ekonomin, kundernas ökade ekonomiska svårigheter skulle öka kreditrisken samt minska efterfrågan på tjänster och dessutom skulle en försämring i virusläget kunna försvåra ett effektivt genomförande av OP Gruppens egen verksamhet.

Coronapandemin medför osäkerhet i nedskrivningarna av fordringar och intäkterna från placeringsverksamheten. OP Gruppens resultat före skatt 2021 uppskattas bli mindre än 2020.

Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.


Presskonferens
Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat för medierna via en webcast 28.4.2021 kl. 11.00. Ytterligare information: OP:s kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

Finansiell information 2021

Halvårsrapport 1.1–30.6.2021                                                        28.7.2021
Delårsrapport 1.1-30.9.2021                                                           27.10.2021

OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 1.1–31.3.2021    Vecka 18
OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 1.1–30.6.2021    Vecka 31
OP-sammanslutningens kapitaltäckningsrapport 1.1–30.9.2021    Vecka 44


Helsingfors 28.4.2021


OP Andelslag
Styrelsen

Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500
Ekonomi- och finansdirektör Vesa Aho, tfn 010 252 1427
Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och över 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.
www.op.fi