Elanders AB: Rapport från årsstämman 2021

Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Elanders AB (publ)s årsstämma genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt kunde endast ske genom att aktieägare deltog digitalt på årsstämman eller poströstade i förväg.

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2020
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2020 lämnas med 3,10 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 30 april 2021, vilket innebär att utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 2 maj 2021,
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2021 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 4 119 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2022 hållits utse:

  Carl Bennet (omval)
  Dan Frohm (omval)
  Erik Gabrielson (omval)
  Cecilia Lager (omval)
  Anne Lenerius (omval)
  Magnus Nilsson (omval)
  Johan Stern (omval)
  Caroline Sundewall (omval)
  Eva Elmstedt (nyval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen, samt
 • godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten avseende ersättningar till ledande befattningshavare.

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för koncernens verksamhet samt utveckling under 2020 och det första kvartalet 2021. En period som präglats av covid-19-pandemin och en stor osäkerhet i omvärlden. Trots det har Elanders hanterat situationen på ett bra sätt. Med start från andra halvåret 2020 har koncernen redovisat sitt bästa kvartalsresultat någonsin kvartal efter kvartal. Vidare redogjorde Magnus Nilsson även för de strategiska satsningar som gjorts inom Renewed Tech, ett område där Elanders numera är ett av de ledande företagen på den svenska marknaden. Satsningar har även gjorts i en multisajt i nordvästra Tyskland som är helt dedikerad till e-handel, ett område som koncernen vuxit kraftigt inom de senaste åren.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)
Styrelsen

Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

Bilaga