Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Bra start på 2021

Covid-19 påverkar fortfarande vår marknad, både privat- som företagskunder. Vi har anpassat verksamheten efter rådande omständigheter. Vi kan dock konstatera en ökad aktivitet och en god investeringsvilja i det regionala näringslivet. Intresset för att bosätta sig i Västra Mälardalen är fortsatt god, men utbudet svarar inte upp mot efterfrågan. I samtliga tre kommuner planeras och produceras fler bostäder.

Affärsvolym
Bankens totala affärsvolym per 2021-03-31 uppgår till 27 711 904 tkr (23 740 366 tkr), vilket för jämförbara volymer är en ökning med 3 971 538 tkr eller 16,73%.

Eget kapital
Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1 399 877 tkr (1 321 047 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 23,31% (22,45%) exklusive periodens resultat.

Resultat
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - mars 2021 är 55 444 tkr (-16 776 tkr).

Kontorsrörelsen ökar intäkterna. Räntenettot ökar med 1% till 37 264 tkr (37 004 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot ökar med 14% till 19 255 tkr (16 928 tkr) jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 10 628 tkr (-38 199 tkr), varav realiserat 4 760 tkr. Den främsta förklaringen till den kraftiga ökningen är både högre orealiserade samt realiserade vinster på aktie- och obligationsrelaterade placeringar.

Kostnaderna ökar med 5% till 30 569 tkr, vilket är 1 481 tkr högre än föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till -1 045 tkr (3 949 tkr) och motsvarar -0,05% (0,21%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Kreditförlusterna påverkar således Sparbankens resultat positivt.

Jämförelsesiffror inom parentes avser januari – mars 2020

Ägarspridning i Portfolio Försäkra AB
Under perioden har Sparbanken Västra Mälardalen, Sparbanken Rekarne AB, Bergslagens Sparbank AB samt Sala Sparbank sålt delar av innehavet i Portfolio Försäkra AB till Sparbanken Skaraborg AB. Efter transaktionen äger de fem bankerna en femtedel vardera i Portfolio Försäkra AB.

Nytt Sparbankssamarbete inom administrativa tjänster i Sparsam Administration Svealand AB
Under perioden har Sparbanken Västra Mälardalen, Lekebergs Sparbank samt Norrbärke Sparbank inlett ett nytt samarbete inom administrativa tjänster. Bolaget, Sparsam Administration Svealand AB, kommer att ägas av de tre bankerna genom en tredjedel vardera.

För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se

Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdag den 29 april 2021 kl. 08.00.

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.

Bilaga