Saga Furs Oyj – bolagsstämmans beslut

Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, 29.4.2021 kl. 11.00 


Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som sammankallades den 29.4.2021, fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att inte utbetala dividend till aktieägarna, och styrelsen bemyndigades att senare besluta om en dividendutdelning på högst 0,50 euro per A-aktie och 0,64 euro per C-aktie. Bemyndigandet är i kraft fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Den reviderade ersättningspolicyn presenterades för bolagsstämman. Eftersom bolagsstämman inte omfattade den presenterade ersättningspolicyn, kommer en reviderad policy att presenteras för bolagsstämman senast vid nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission genom överlåtelse av egna aktier. Fullmakten omfattar sammanlagt högst 1 630 A-aktier och 61 458 C-aktier, vilkas sammanlagda antal motsvarar ca 1,76 % av bolagets totala aktieantal. På basen av bemyndigandet kan styrelsen besluta om en riktad emission, och bemyndigandet kan användas i en eller flera rater.

Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Kenneth Ingman (Marcus Nordmyr), Jari Isosaari (Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Arto Isopahkala), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Marja Tiura), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Kennet Myllykoski (Pasi Keskinen) och Rainer Sjöholm (Kenneth Hellén). Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jari Isosaari till styrelsens ordförande och Kenneth Ingman till vice ordförande.

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Tilläggsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 5120 326

 

www.sagafurs.com