Chefsekonomens rapport: Den låga mängden placeringar bromsar finländarnas välstånd

Den svaga tillväxtpotentialen i den finländska ekonomin och strukturella utmaningar medför en risk för en svag utveckling av löner. I en miljö där inkomsttillväxten är låg blir avkastningen på placerade tillgångarna allt viktigare för hushållens förmögenhetsförvärvning. Finländarna förlitar sig dock fortfarande på depositioner, vars avkastningspotential är obetydlig i den nuvarande ränteomgivningen.

I en rapport som Aktia idag publicerat, säger chefsekonom Lasse Corin att värdet på hushållens placeringstillgångar var 230 miljarder euro i slutet av 2020. Placeringstillgångar innefattar depositioner, noterade aktier, fonder och livförsäkringssparande. Vid årsskiftet hade finländare både livförsäkringssparande och noterade aktier till ett värde på cirka 46 miljarder euro. Värdet på fondsparande var 32 miljarder euro. Placeringstillgångarna har ökat med cirka 93 miljarder euro på tio år. Depositioner är i särklass de största placeringstillgångarna för finska hushåll, trots att de inte genererar nämnvärt i form av värdeförändringar.

Avsevärd outnyttjad avkastningspotential

”Vi uppskattar att finska hushåll har på sina konton överloppsdepositioner på cirka 12 miljarder euro. Om beloppet i stället hade investerats i Helsingforsbörsen, skulle de ha genererat en utdelningsinkomst på cirka 300 miljoner euro i utdelningsintäkter för finska hushåll förra året. Ökningen av deponerade tillgångar beror på flera faktorer, såsom arbetsmarknadssituationen, hushållens ökade lånemängd och placeringsaptit. Från en förmögenhetssynvinkel vore det viktigt att överloppsdepositionerna investerades i till exempel aktier eller fonder som kan antas ge en bättre avkastning.”, säger Lasse Corin, Aktias chefsekonom.

I den nuvarande ränteomgivningen ger de medel som placerats på bankkonton ingen avkastning. Trots detta har depositioner varit den överlägset mest populära formen att spara för finländska hushåll under de senaste tio åren. Samtidigt har värdeförändringar i livförsäkringar, fonder och aktier ökat hushållens förmögenhet med nästan 40 miljarder euro under samma tio åren. Förutom värdeförändringar ger dessa placeringar också en avkastning som betalas till hushållen, till exempel som dividend, vilket ytterligare ökar de privata investerarnas totala tillgångar.

”Hushållen är alltmer intresserade av att investera och förmögenhetskapning, även om inkomstnivån inte har ökat markant de senaste åren. I en miljö där inkomsttillväxten är låg blir avkastningen på placerade tillgångarna allt viktigare. Placeringar ger hushåll möjligheter att dra nytta av en högre ekonomisk tillväxt.”, säger Corin.

Mera information
Lasse Corin, chefsekonom, tel. +358 40 8080 635, lasse.corin@aktia.fi
Katja Korsinkin, kommunikationschef, tel. +358 50 411 3036, katja.korsinkin@aktia.fi  

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

 

Bilaga